Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis

7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- 2015 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimą (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (santrauka) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 30/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Pranešimas „Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje“ (2015/2112(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto, nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (2014/2044(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Vladimirui Putinui, kuris rugsėjo 30 d. pirmininkaus JT Saugumo tarybos posėdžiui kovos su terorizmu Irake ir Sirijoje klausimu (B8-0950/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai netaikymo (B8-0951/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos imigracijos politikos, kuri, 89 proc. Italijos gyventojų nuomone, nepasiteisino (B8-0952/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tolesnio EBPO užfiksuoto darbo užmokesčio mažėjimo Italijoje (B8-0953/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „„Volkswagen“ skandalas: būtinas Europos Komisijos tyrimas“ (B8-0954/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itin didelio Italijos įmonių apmokestinimo (B8-0955/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės koordinuoti nacionalines strategines programas tvaraus judumo srityje (B8-0956/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos ir būtinybės veiksmingai vykdyti MTTP (B8-0957/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pastatų energinio naudingumo sertifikatų kainos (B8-0958/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl baudžiamosios teisės aktų, taikytinų baudžiamosios atsakomybės už korupciją srityje (B8-0959/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Teisinė informacija - Privatumo politika