Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele

7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība – neatliekami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko rīcību saistībā ar 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (kopsavilkums) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2015 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2015 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 30/2015 – III iedaļa – Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0267/2015).

- Ziņojums par virzību uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (2015/2112(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu — pašu resursi, Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko nosaka dienu, kad stājas spēkā Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu “Bēgļu krīzes pārvaldība: steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā” (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ievērojot 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (2014/2044(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

- *** Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora iecelšanu amatā (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

- *** Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieka iecelšanu amatā (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

3. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (saskaņā ar Reglamenta 133. pantu)

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu Vladimiram Putinam, kurš 30. septembrī vadīs ANO Drošības Padomes sanāksmi par terorisma apkarošanu Irākā un Sīrijā (B8-0950/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par sankciju nenoteikšanu Krievijai (B8-0951/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas imigrācijas politiku, ko 89 % itāļu uzskata par neveiksmīgu (B8-0952/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par ESAO konstatēto kārtējo algu samazināšanos Itālijā (B8-0953/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Volkswagen skandālu — nepieciešamība pēc Eiropas Komisijas veiktas izmeklēšanas (B8-0954/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par uzņēmumu rekordlielu aplikšanu ar nodokļiem Itālijā (B8-0955/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību saskaņot valstu stratēģisko satvaru ilgtspējīgas mobilitātes jomā (B8-0956/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par inovatīvu zāļu ierosmi un nepieciešamību pēc efektīvas pētniecības un izstrādes (B8-0957/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums rezolūcijai par ēku energoefektivitātes sertifikātu izmaksām (B8-0958/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums rezolūcijai par krimināltiesību aktiem korupcijas kriminālvajāšanas jomā (B8-0959/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

Juridisks paziņojums - Privātuma politika