Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2015: De vluchtelingencrisis beheersen: onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

verwezen naar

ten principale :

BUDG, ECON

- Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

verwezen naar

ten principale :

BUDG, ECON

- Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2013 (samenvatting) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***IVerslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Verslag "Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs" (2015/2112(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het orgaan van de Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Verslag over het voorstel voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over steun aan Vladimir Poetin, die op 30 september de VN-Veiligheidsraad over de strijd tegen het terrorisme in Irak en Syrië zal voorzitten (B8-0950/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het niet opleggen van sancties aan Rusland (B8-0951/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het Europees immigratiebeleid, dat door 89% van de Italianen als een mislukking wordt gezien (B8-0952/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de door de OESO geconstateerde verdere loonsverlaging in Italië (B8-0953/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het schandaal bij Volkswagen: noodzaak van een onderzoek door de Commissie (B8-0954/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de recordbelasting op bedrijven in Italië (B8-0955/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de noodzaak de nationale beleidskaders inzake duurzame mobiliteit te coördineren (B8-0956/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen en de noodzaak van een doeltreffend O&O (B8-0957/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de kosten van energieprestatiecertificaten voor gebouwen (B8-0958/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de strafrechtelijke bepalingen met het oog op de corruptiebestrijding (B8-0959/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid