Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 octombrie 2015 - Bruxelles

7. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

ITRE, JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2015: Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Ucraina (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET, JURI

- Propunere de decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne și Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Desemnarea directorului executiv al FEIS (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

retrimis

fond :

BUDG, ECON

- Desemnarea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

retrimis

fond :

BUDG, ECON

- Raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 (rezumat) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 4/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 30/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare: rapoarte

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA - Raportoare: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Raport referitor la un nou acord internațional de la Paris privind schimbările climatice (2015/2112(INI)) - ENVI - Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii, fonduri fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe, Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de stabilire a datei de la care produce efecte Decizia 2008/633/JAI privind accesul la Sistemul de informații privind vizele (VIS) în vederea consultării de către autoritățile desemnate ale statelor membre și de către Europol în scopul prevenirii, depistării și cercetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE - Raportor: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Gestionarea crizei refugiaților: măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG - ECON - Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv adjunct al Fondului european pentru investiții strategice (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG - ECON - Raportori: Jean Arthuis și Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) de către deputați: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul acordat lui Vladimir Putin care, la 30 septembrie, va prezida Consiliul de Securitate al ONU dedicat combaterii terorismului în Irak și Siria (B8-0950/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la neimpunerea de sancțiuni Rusiei (B8-0951/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind politica europeană în materie de imigrație, considerată a fi un eșec de către 89% dintre italieni (B8-0952/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție privind reducerea în continuare a salariilor în Italia înregistrată de OCDE (B8-0953/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la scandalul în care este implicat Volkswagen: necesitatea realizării unei anchete de către Comisia Europeană (B8-0954/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la nivelul record de impozitare a întreprinderilor în Italia (B8-0955/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea coordonării cadrelor strategice naționale în domeniul mobilității sustenabile (B8-0956/2015)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la medicamentele inovatoare și necesitatea unor activități de cercetare și dezvoltare eficace (B8-0957/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la costurile certificatelor de performanță energetică pentru clădiri (B8-0958/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Dubravka Šuica Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la legislația penală în ceea ce privește urmărirea în justiție a cazurilor de corupție (B8-0959/2015)

retrimis

fond :

LIBE

Aviz juridic - Politica de confidențialitate