Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia na základe európskej migračnej agendy (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou zo strany Eurojustu (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou zo strany Eurojustu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o opatreniach prijatých v nadväznosti na absolutórium za rozpočtový rok 2013 (zhrnutie) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 1/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov, správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Správa „Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži“ (2015/2112(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2015 na rozpočtový rok 2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (2014/2044(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Správa o návrhu vymenovania výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Správa o návrhu vymenovania zástupcu výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore Vladimíra Putina, ktorý bude 30. septembra predsedať Bezpečnostnej rade OSN o boji proti terorizmu v Iraku a Sýrii (B8-0950/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o neuložení sankcií Rusku (B8-0951/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o európskej politike v oblasti prisťahovalectva, ktorú 89 % Talianov považuje za neúspešnú (B8-0952/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nedávnom znižovaní miezd v Taliansku, ktoré zaznamenala OECD (B8-0953/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o škandále spoločnosti Volkswagen a nutnosti vyšetrovania zo strany Európskej komisie (B8-0954/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o rekordnom zdaňovaní podnikov v Taliansku (B8-0955/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe koordinácie národných strategických rámcov v oblasti udržateľnej mobility (B8-0956/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o iniciatíve týkajúcej sa inovačných liekov a potrebe účinného výskumu a vývoja (B8-0957/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o nákladoch na osvedčenia o energetickej hospodárnosti budov (B8-0958/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o trestnoprávnych predpisoch v oblasti trestného stíhania korupcie (B8-0959/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia