Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen useiden luokkien osalta (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus määrättyjen pohjakalakantojen kalastusta lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen tarkistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU mukaisesti ja komission täytäntöönpanopäätöksen 2011/877/EU kumoamisesta (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö