Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie met betrekking tot de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten voor verschillende klassen van activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 oktober 2015

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot herziening van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte overeenkomstig Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/877/EU van de Commissie (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ITRE

Juridische mededeling - Privacybeleid