Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35, pokiaľ ide ovýpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek pre viacero kategórií aktív vdržbe poisťovní azaisťovní (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek sdvojakým použitím (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vseverozápadných vodách (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa preskúmavajú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ITRE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia