Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för flera kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 6 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om översyn av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy