Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Διορισμός αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
επιτροπές: BUDG, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11/02/2015)

- Διορισμός διευθύνοντος συμβούλου του ΕΤΣΕ (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
επιτροπές: BUDG, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 11/02/2015)

Τροποποίηση της παραπομπής

Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 27ης Σεπτεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις και στο δεύτερο πρωτόκολλο της 19ης Ιουνίου 1997, το οποίο καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))

αναπομπή επί της ουσίας LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου