Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

12. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το οριστικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνόδου του Οκτωβρίου ΙΙ (PE 569.962/PDOJ) έχει διανεμηθεί (άρθρο 152 του κανονισμού):

Σε συμφωνία με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

- Μία συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τις

"Επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακυρώνει την απόφαση περί “ασφαλούς λιμένα” για τις Ηνωμένες Πολιτείες" θα προστεθεί στις 19:30, ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης μετά τις ψηφοφορίες

- Δύο εκθέσεις των επιτροπών ECON και BUDG σχετικά με τους υποψηφίους που προτάθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΣΕ για τις θέσεις του εκτελεστικού διευθυντή και του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ προστίθενται στην ώρα των ψηφοφοριών..

- Η συνεδρίαση θα παραταθεί έως τις 23:00.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η επιτροπή JURI ενέκρινε την έκθεση του Tadeusz Zwiefka με θέμα: "Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács" (A8-0291/2015).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού, η έκθεση αυτή θα τεθεί σε σε ψηφοφορία στην ώρα των ψηφοφοριών της σημερινής συνεδρίασης.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας PPE σχετικά με την περάτωση της συζήτησης επί του θέματος: "Επιπτώσεις από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακυρώνει την απόφαση περί “ασφαλούς λιμένα” για τις Ηνωμένες Πολιτείες" με κατάθεση πρότασης ψηφίσματος που θα τεθεί σε σε ψηφοφορία στην ώρα των ψηφοφοριών της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου III.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Monika Hohlmeier, υπέρ του αιτήματος, και Birgit Sippel, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (177 υπέρ, 208 κατά, 5 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL προκειμένου να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας με θέμα: “Κατάσταση στην Τουρκία — σφαγή αμάχων σε διαδήλωση υπέρ της ειρήνης”.

Παρεμβαίνει ο Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου