Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0275/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0275/2015

Συζήτηση :

PV 14/10/2015 - 14
CRE 14/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/10/2015 - 15.8
CRE 14/10/2015 - 15.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0359

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

14. Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι (συζήτηση)
CRE

Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι [2015/2112(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Ο Gilles Pargneaux παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dubravka Šuica (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Davor Ivo Stier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bas Eickhout (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ian Duncan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anne-Marie Mineur, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Λάμπρος Φουντούλης, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Νεοκλής Συλικιώτης, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Κώστας Χρυσόγονος και Claude Turmes.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Gilles Pargneaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου