Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

15. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


15.1. Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0352)


15.2. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0353)


15.3. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0354)


15.4. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2015 for regnskabsåret 2015, Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0355)


15.5. Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet

Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet [2014/2044(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0356)


15.6. Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)

Betænkning om forslaget om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning)

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0357)


15.7. Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)

Betænkning om forslaget om udnævnelse af den viceadministrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0358)


15.8. På vej til en ny international klimaaftale i Paris (afstemning)

Betænkning om "På vej til en ny international klimaaftale i Paris" [2015/2112(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0359)

Indlæg

Anne-Marie Mineur havde stillet et mundtligt ændringsforslag efter punkt 80, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik