Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

15. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


15.1. Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tehdyn päätöksen 2008/633/YOS voimaantulopäivän vahvistamisesta [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0352)


15.2. Lisätalousarvioesitys nro 6/2015: Omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia toimia koskevat unionin erityisrahastot, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0353)


15.3. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvia välittömiä talousarviotoimia varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan muuttoliikeagendan mukaisia välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 12 kohdan mukaisesti [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0354)


15.4. Lisätalousarvioesitys nro 7/2015: Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan perustuvat välittömät taloudelliset toimenpiteet [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0355)


15.5. Béla Kovácsin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Mietintö Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2014/2044(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0356)


15.6. ESIR:n varatoimitusjohtajan nimittäminen *** (äänestys)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)
(salainen äänestys)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (Liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0357)


15.7. ESIR:n toimitusjohtajan nimittäminen *** (äänestys)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston varatoimitusjohtajan nimittämistä koskevasta ehdotuksesta [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)
(salainen äänestys)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (Liite 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0358)


15.8. Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta (äänestys)

Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta [2015/2112(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0359)

Puheenvuorot:

Anne-Marie Mineur esitti 80 kohdan jälkeen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö