Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

15. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


15.1. Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0352)


15.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0353)


15.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0354)


15.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0355)


15.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0356)


15.6. Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI *** (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)
(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (Bijlage 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0357)


15.7. Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI *** (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)
(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (Bijlage 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0358)


15.8. Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (stemming)

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs [2015/2112(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0359)

Het woord werd gevoerd door:

Anne-Marie Mineur, die een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 80 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid