Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

15. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


15.1. Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0352)


15.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0354)


15.4. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0355)


15.5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa [2014/2044(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0356)


15.6. Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)

Správa o návrhu vymenovania generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(tajné hlasovanie)

Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (Príloha 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0357)


15.7. Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)

Správa o návrhu vymenovania zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(tajné hlasovanie)

Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (Príloha 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0358)


15.8. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (hlasovanie)

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži [2015/2112(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0359)

Vystúpenia:

Anne-Marie Mineur predložila ústny PN, ktorý sa vkladá za odsek 80. Tento PN bol schválený.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia