Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

15. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


15.1. Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0352)


15.2. Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6 till Europeiska unionens allmänna budget för 2015 – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0353)


15.3. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0354)


15.4. Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2015 för budgetåret 2015, Flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0355)


15.5. Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet

Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet [2014/2044(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0356)


15.6. Utnämning av verkställande direktören för Efsi *** (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (Bilaga 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0357)


15.7. Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi *** (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (Bilaga 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0358)


15.8. Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (omröstning)

Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris [2015/2112(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0359)

Inlägg:

Anne-Marie Mineur föreslog en muntlig ändring efter punkt 80 som godkändes.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy