Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел

18. Положението в Украйна (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Украйна (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Louis Aliot, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki и Urmas Paet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó и Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност