Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2848(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000101/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000101/2015 (B8-0765/2015)

Συζήτηση :

PV 14/10/2015 - 19
CRE 14/10/2015 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 - Βρυξέλλες

19. Αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000101/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Ο Claude Moraes αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Beatrix von Storch, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Afzal Khan, Gerard Batten, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă και Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, για προσωπικό ζήτημα σε συνέχεια της παρεμβάσεως του προηγούμενου ομιλητή, Arne Gericke, Marek Jurek και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου