Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Welkomstwoord
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Ingekomen stukken
 8.Kredietoverschrijvingen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (debat)
 14.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
 15.Stemmingen
  
15.1.Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (stemming)
  
15.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács
  
15.6.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI *** (stemming)
  
15.7.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI *** (stemming)
  
15.8.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (stemming)
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (debat)
 18.De situatie in Oekraïne (debat)
 19.Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Stemverklaringen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI
Notulen (188 kb) Presentielijst (59 kb)    Hoofdelijke stemming (772 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
Notulen (212 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (21 kb) Hoofdelijke stemming (39 kb)    
 
Notulen (283 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (273 kb) Hoofdelijke stemming (860 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid