Показалец 
Протокол
PDF 302kWORD 246k
Сряда, 14 октомври 2015 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Проверка на пълномощията
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Внесени документи
 8.Трансфер на бюджетни кредити
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Решения относно някои документи
 12.Ред на работа
 13.Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (разискване)
 14.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (разискване)
 15.Време за гласуване
  15.1.Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.2.Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.3.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  15.4.Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (гласуване)
  15.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач
  15.6.Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)
  15.7.Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)
  15.8.Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (гласуване)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (разискване)
 18.Положението в Украйна (разискване)
 19.Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Обяснениe на вот
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ
 Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 15.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, в което осъди двойния бомбен атентат, извършен в Анкара на 10 октомври, който причини смъртта на близо сто души и рани над 500 души, и изказа съболезнования от името на Парламента на семействата на жертвите. Той изрази безпокойството си във връзка с развитието на събитията в Турция, като подчерта по-специално, че свободните медии представляват основен стълб на демокрацията и прикани всички заинтересовани страни да предприемат действия за помирение.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

István Ujhelyi е присъствал на заседанията от 13 ноември 2014 г. и 30 април 2015 г., но името му не фигурира в присъствения списък.

István Ujhelyi съобщи, че е присъствал на заседанията от 18 декември 2014 г., 9 юни 2015 г. и 11 юни 2015 г., но че името му не фигурира в присъствения списък.


4. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят поздрави с добре дошли носителите на Наградата за европейски гражданин за 2015 г., присъстващи на официалната трибуна.


5. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Jasenko Selimovic, считано от 30 септември 2015 г.


6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета е подписал следния акт, приет по обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за Гърция (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 г.: Овладяване на кризата с бежанците: неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за pешение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Украйна (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, JURI

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

- Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG, ECON

- Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (Обобщение) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 4/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии, доклади

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA - Докладчик: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Доклад относно „Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата“ (2015/2112(INI)) - ENVI - Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година – собствени ресурси, доверителни фондове на Съюза за външни дейности, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година, Управление на кризата с бежанците: неотложни бюджетни мерки съгласно европейската програма за миграцията (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Бела Ковач (2014/2044(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG - ECON - Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Доклад относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG - ECON - Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно подкрепата на Владимир Путин, който на 30 септември ще председателства Съвета за сигурност на ООН относно борбата с тероризма в Ирак и Сирия (B8-0950/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно неналагането на санкции на Русия (B8-0951/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно политиката на ЕС в областта на имиграцията, която се счита за провал от 89% от италианците (B8-0952/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно новото понижаване на заплатите в Италия, отчетено от ОИСР (B8-0953/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно скандала с Фолксваген: необходимост от разследване на Европейската комисия (B8-0954/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно рекордното данъчно облагане на предприятията в Италия (B8-0955/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от координиране на националните стратегически рамки в областта на устойчивата мобилност (B8-0956/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно инициативата относно иновативните лекарства и необходимостта от ефикасна научноизследователска и развойна дейност (B8-0957/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Dubravka Šuica и Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно цената на сертификатите за енергийни характеристики на сградите (B8-0958/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Dubravka Šuica и Patricija Šulin. Предложение за резолюция относно наказателното законодателство в областта на наказателното преследване на корупцията (B8-0959/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


8. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансферите на бюджетни кредити DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Раздел III – Комисия.


9. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор беше внесен от член на ЕП (член 128 от правилника):

- (O-000101/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Антисемитизмът, ислямофобията и изказванията, подбуждащи към омраза в Европа (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35 на Комисията по отношение на изчислението на регулаторните капиталови изисквания за някои категории активи, притежавани от застрахователни и презастрахователни предприятия (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване - 6 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 13 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 12 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 12 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за преразглеждане на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, в изпълнение на Директива2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение2011/877/ЕС на Комисията (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване - 12 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ITRE


11. Решения относно някои документи

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

- Назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
комисии: BUDG, ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015 г.)

- Назначаване на изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
комисии: BUDG, ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 11.2.2015 г.)

Промяна на сезирането

Препоръка за решение на Съвета за присъединяването на Хърватия към Конвенцията от 26 юли 1995 г., съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 27 септември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, Протокола от 29 ноември 1996 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности и Втория протокол от 19 юни 1997 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности – (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за второто октомврийско пленарно заседание (PE 569.962/PDOJ) е раздаден (член 152 от правилника):

След съгласуване с политическите групи, Председателят предлага следните промени:

- Дебатът по декларациите на Съвета и на Комисията относно "Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот" ще бъде добавен за 19,30 ч. като първа точка от дневния ред след гласуванията.

- Два доклада на комисиите ECON и BUDG относно кандидатите, предложени от Управителния съвет на ЕФСИ за длъжностите „изпълнителен директор“ и „заместник изпълнителен директор“ на ЕФСИ, ще бъдат добавени за времето за гласуване.

- Заседанието ще бъде продължено до 23ч.

Парламентът прие тези предложения.

°
° ° °

Председателят съобщи, че комисията JURI е приела доклада на Tadeusz Zwiefka относно "Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач" (A8-0291/2015).

Съгласно член 9, параграф 8 от правилника този доклад ще бъде подложен на гласуване във времето за гласуване днес.

°
° ° °

Искане на групата PPE за приключване на дебата относно "Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот" чрез внасяне на предложение за резолюция, което ще се гласува през третата октомврийска сесия.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, който обоснова искането, Monika Hohlmeier, за да подкрепи искането, и Birgit Sippel, срещу искането.

С електронно гласуване (177 гласа „за“, 208 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на дебат относно декларацията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност във връзка с "Положението в Турция – Убийство на цивилни граждани по време на демонстрация за мир".

Изказа се Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането.

Парламентът отхвърля искането

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


13. Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет (15 - 16 октомври 2015 г.) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bas Belder, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, David Borrelli, от името на групата EFDD, Gianluca Buonanno, относно достъпа до пленарната зала и дисциплинарното наказание, за което е бил уведомен съгласно членове 166 и 167 от правилника (Председателят потвърди, че наказанието ще бъде наложено, считано от следващия понеделник) Marcel de Graaff, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Alain Lamassoure, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, и Dimitrios Papadimoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от István Ujhelyi и David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, относно процедурата, приложима за въпросите „синя карта“ (Председателят припомни действащите разпоредби), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri и Илияна Йотова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Pervenche Berès.

Изказа се Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


14. Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (разискване)

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата [2015/2112(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Dubravka Šuica (докладчик по становището на комисията AFET), Davor Ivo Stier (докладчик по становището на комисията DEVE), Seán Kelly (докладчик по становището на комисията ITRE), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията TRAN), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, и Matthias Groote, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc и José Inácio Faria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos и Claude Turmes.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Gilles Pargneaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.8 от протокола от 14.10.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

15. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


15.1. Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0352)


15.2. Проект на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад по позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 6/2015: Собствени ресурси, Доверителни фондове за външна дейност на Съюза, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0353)


15.3. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията в съответствие с точка 12 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0354)


15.4. Проект на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за миграцията (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 7/2015 на Европейския съюз за финансовата 2015 година - Управление на кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0355)


15.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Бела Ковач [2014/2044(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0356)


15.6. Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (Приложение 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0357)


15.7. Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ *** (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на заместник изпълнителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Jean Arthuis и Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване)

Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (Приложение 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA(2015)0358)


15.8. Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (гласуване)

Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата [2015/2112(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0359)

Изказвания

Anne-Marie Mineur предложи устно изменение след параграф 80, което беше прието.


16. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


17. Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Последствия от решението на Съда на Европейския съюз относно обявяването за невалидно на решението на САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli и Heinz K. Becker.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


18. Положението в Украйна (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Украйна (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Louis Aliot, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki и Urmas Paet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó и Notis Marias.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


19. Антисемитизъм, ислямофобия и подбуждане към омраза в Европа (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000101/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Антисемитизмът, ислямофобията и изказванията, подбуждащи към омраза в Европа (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Afzal Khan, Gerard Batten, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Илхан Кючюк, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, по личен въпрос във връзка с изказването на предходния оратор, Arne Gericke, Marek Jurek и Patricija Šulin.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák и Notis Marias.


21. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins и Michaela Šojdrová.


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 26 г. до 29 октомври 2015 г.


24. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Engström, Габриел, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Приложение 1 - Назначаване на изпълнителен директор на ЕФСИ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Приложение 2 - Назначаване на заместник изпълнителен директор на ЕФСИ

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Правна информация - Политика за поверителност