Seznam 
Zápis
PDF 280kWORD 236k
Středa, 14. října 2015 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Přivítání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Předložení dokumentů
 8.Převody prostředků
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Plán práce
 13.Příprava zasedání Evropské rady (15.–16. října 2015)
 14.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (rozprava)
 15.Hlasování
  15.1.Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.3.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (hlasování)
  15.5.Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity
  15.6.Jmenování výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)
  15.7.Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)
  15.8.Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (hlasování)
 16.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 17.Důsledky rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA (rozprava)
 18.Situace na Ukrajině (rozprava)
 19.Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Vysvětlení hlasování
 22.Předání textů přijatých během zasedání
 23.Termíny příštích zasedání
 24.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 - Jmenování výkonného ředitele EFSI
 Příloha 2 - Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2015–2016

Denní zasedání dne 14. října 2015

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 14. ŘÍJNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém odsoudil dva bombové útoky, ke kterým došlo dne 10. října v Ankaře a při kterých zahynulo téměř sto osob a více než pět set jich bylo zraněno, a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí. Uvedl, že je znepokojen vývojem vnitřní situace v Turecku, a zároveň zdůraznil, že svobodné sdělovací prostředky jsou základním kamenem demokracie. Vyzval všechny dotčené strany, aby usilovaly o usmíření.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

István Ujhelyi se zúčastnil zasedání dne 13. listopadu 2014 a dne 30. dubna 2015, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

István Ujhelyi oznámil, že se zúčastnil zasedání ve dnech 18. prosince 2014, 9. června 2015 a 11. června 2015, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.


4. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal laureáty Ceny evropského občana za rok 2015, kteří byli usazeni na galerii pro hosty.


5. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 30. září 2015 platnost mandátu Jasenka Selimovice.


6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou ze strany Eurojustu (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Ukrajinou ze strany Eurojustu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření memoranda o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu a Eurojustem ze strany Eurojustu (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Jmenování výkonného ředitele EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG, ECON

- Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG, ECON

- Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o opatřeních následujících po udělení absolutorií za rozpočtový rok 2013 (shrnutí) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2015 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2015 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 30/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) z parlamentních výborů, zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Zpráva „Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži“ (2015/2112(INI)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Zpráva o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity (2014/2044(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Zpráva o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podpoře Vladimíra Putina, který bude dne 30. září předsedat Radě bezpečnosti OSN, v jejímž rámci se budou řešit protiteroristické zásahy v Iráku a Sýrii (B8-0950/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o skoncování se sankcemi uvalovanými na Rusko (B8-0951/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o evropské politice v oblasti přistěhovalectví, kterou 89 % Italů považuje za fiasko (B8-0952/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dalším poklesu mezd, který v Itálii zaznamenala organizace OECD (B8-0953/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o skandálu společnosti Volkswagen: nutnost jeho vyšetření ze strany Evropské komise (B8-0954/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o rekordním zdanění podniků v Itálii (B8-0955/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o potřebě koordinace strategických rámců členských států v oblasti udržitelné mobility (B8-0956/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o iniciativě týkající se inovativních léčivých přípravků a nutnosti účinnějšího výzkumu a vývoje (B8-0957/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o nákladech na certifikáty energetické náročnosti budov (B8-0958/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o trestněprávních předpisech pro stíhání korupce (B8-0959/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


8. Převody prostředků

Rada Evropské unie v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o schválení převodů prostředků DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 – oddíl III – Komise.


9. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanec předložil tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000101/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro několik tříd aktiv pojišťoven a zajišťoven (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 6. října 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 13. října 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. října 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. října 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se přezkoumávají harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 12. října 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE


11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)

- Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
výbory: BUDG, ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

- Jmenování výkonného ředitele EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
výbory: BUDG, ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 11. 2. 2015)

Změna postoupení

Doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 27. září 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii, o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce a druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
předáno příslušnému výboru: LIBE


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého říjnového plenárního zasedání (PE 569.962/PDOJ) (článek 152 jednacího řádu):

Předseda se souhlasem politických skupin navrhl tyto změny:

- rozprava o prohlášeních Rady a Komise o důsledcích rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA bude zařazena v 19:30 po skončení hlasování jako první bod večerního pořadu jednání;

- dvě zprávy výborů ECON a BUDG o kandidátech navržených řídícím výborem FEIS na funkce výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele FEIS budou zařazeny do hlasování;

- denní zasedání bude prodlouženo až do 23:00.

Parlament schválil tyto návrhy.

°
° ° °

Předseda oznámil, že výbor JURI schválil zprávu o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity, kterou předkládá Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

Zpráva bude v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu zařazena do dnešního hlasování.

°
° ° °

Žádost skupiny PPE, aby byl na závěr rozpravy o důsledcích rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA, předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na třetím říjnovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Monika Hohlmeier ve prospěch žádosti a Birgit Sippel proti žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (177 pro, 208 proti, 5 zdržení se).

°
° ° °

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Turecku – masakr civilistů během demonstrace na podporu míru.

Vystoupil Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


13. Příprava zasedání Evropské rady (15.–16. října 2015)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (15.–16. října 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bas Belder, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, David Borrelli za skupinu EFDD, Gianluca Buonanno k přístupu do jednacího sálu a k sankci, která mu byla oznámena v souladu s články 166 a 167 jednacího řádu (předsedající potvrdil, že sankce začne platit od nadcházejícího pondělí), Marcel de Graaff za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, a Dimitrios Papadimoulis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili István Ujhelyi a David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom k pokládání otázek zvednutím modré karty (předsedající připomněl platná ustanovení), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri a Iliana Iotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Pervenche Berès.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


14. Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (rozprava)

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži [2015/2112(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux uvedl zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Dubravka Šuica (navrhovatelka výboru AFET), Davor Ivo Stier (navrhovatel výboru DEVE), Seán Kelly (navrhovatel výboru ITRE), Bas Eickhout (navrhovatel výboru TRAN), Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, a Matthias Groote za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc a José Inácio Faria.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos a Claude Turmes.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Gilles Pargneaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 15.8 zápisu ze dne 14.10.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

15. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


15.1. Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0352)


15.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, vlastní zdroje, svěřenský fond Unie pro vnější akci, Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0353)


15.3. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci, v souladu s bodem 12 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0354)


15.4. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – Řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského programu pro migraci [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0355)


15.5. Žádost, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity

Zpráva o žádosti, aby byl Béla Kovács zbaven poslanecké imunity [2014/2044(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0356)


15.6. Jmenování výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (Příloha 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0357)


15.7. Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI *** (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování zástupce výkonného ředitele Evropského fondu pro strategické investice [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (Příloha 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0358)


15.8. Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži (hlasování)

Na cestě k uzavření nové mezinárodní dohody o klimatu v Paříži [2015/2112(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0359)

Vystoupení

Anne-Marie Mineur předložila ústní pozměňovací návrh, který se vkládá za bod 80, který byl vzat v potaz.


16. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


17. Důsledky rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Důsledky rozsudku ESD, kterým se ruší platnost rozhodnutí o režimu „bezpečného přístavu“ v USA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli a Heinz K. Becker.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


18. Situace na Ukrajině (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Ukrajině (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Louis Aliot za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki a Urmas Paet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina a Bogusław Liberadzki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó a Notis Marias.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


19. Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000101/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Antisemitismus, islamofobie a nenávistné verbální projevy v Evropě (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Afzal Khan, Gerard Batten za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić s osobním prohlášením k vystoupení předcházejícího řečníka, Arne Gericke, Marek Jurek a Patricija Šulin.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák a Notis Marias.


21. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins a Michaela Šojdrová.


22. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


23. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 26. do 29. října 2015.


24. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Příloha 1 - Jmenování výkonného ředitele EFSI

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Příloha 2 - Jmenování zástupce výkonného ředitele EFSI

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí