Indeks 
Protokol
PDF 281kWORD 209k
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Velkomstord
 5.Valgs prøvelse
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Bevillingsoverførsler
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2015 (forhandling)
 14.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (forhandling)
 15.Afstemningstid
  
15.1.Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
15.2.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
15.3.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
15.4.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (afstemning)
  
15.5.Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet
  
15.6.Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)
  
15.7.Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)
  
15.8.På vej til en ny international klimaaftale i Paris (afstemning)
 16.Stemmerettelser og -intentioner
 17.Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (forhandling)
 18.Situationen i Ukraine (forhandling)
 19.Antisemitisme, islamofobi og hadtale i EU (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Stemmeforklaringer
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI
 Bilag 2 - Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han fordømte det dobbelte bombeattentat, der havde ramt Ankara den 10. oktober, hvor der var næsten 100 dræbte og mere end 500 sårede, og han kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier. Han udtrykte sin bekymring over den interne udvikling i Tyrkiet og understregede navnlig, at frie medier udgør en grundpille for demokratiet, og han opfordrede alle berørte parter til at bevæge sig i retning af forsoning.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

István Ujhelyi havde været til stede på møderne den 13. november 2014 og den 30. april 2015, men hans navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.

István Ujhelyi gjorde opmærksomhed på, at han havde været til stede på møderne den 18. december 2014, den 9. juni 2015 og den 11. juni 2015, man at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.


4. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til vinderne af Den Europæiske Borgerpris 2015, der havde taget plads i den officielle loge.


5. Valgs prøvelse

På forslag af JURI besluttede Parlamentet at godkende Jasenko Selimovics mandat med virkning fra den 30. september 2015.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand havde undertegnet følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for securitisering og om oprettelse af en europæisk ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Ukraine (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, JURI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalememorandummet mellem Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked og Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG, ECON

- Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktøør for EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG, ECON

- Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om opfølgningen på dechargen for regnskabsåret 2013 (resumé) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 4/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 30/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene følgende betænkninger

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Betænkning ”På vej til en ny international klimaaftale i Paris” (2015/2112(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2015 for regnskabsåret 2015, Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet (2014/2044(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Betænkning om forslaget om udnævnelse af den administrerende direktør for den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG udvalg - ECON udvalg - Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Betænkning om forslaget om udnævnelse af den viceadministrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG udvalg - ECON udvalg - Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om støtte til Vladimir Putin, der den 30. september leder FN's Sikkerhedsråds møde om bekæmpelse af terrorismen i Irak og Syrien (B8-0950/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ikke at pålægge Rusland sanktioner (B8-0951/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den europæiske immigrationspolitik, der af 89 % af italienerne betragtes som en fallit (B8-0952/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den yderligere nedgang i lønningerne i Italien, der er registreret af OSCE (B8-0953/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Volkswagenskandalen: behov for en undersøgelse fra Europa-Kommissionens side (B8-0954/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den rekordhøje beskatning af virksomhederne i Italien (B8-0955/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en samordning af de nationale strategiske rammer for bæredygtig mobilitet (B8-0956/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI) og nødvendigheden af en effektiv F&U (B8-0957/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om omkostningerne ved energiattester for bygninger (B8-0958/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Dubravka Šuica og Patricija Šulin. Forslag til beslutning om strafferetlige bestemmelser i forbindelse med retsforfølgelse af korruption (B8-0959/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


8. Bevillingsoverførsler

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015 og DEC 32/2015 - Sektion III – Kommissionen.


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Forespørgslen til mundtlig besvarelse var stillet af et parlamentsmedlem (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000101/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Antisemitisme, islamofobi og hadtale i EU (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de nordvestlige farvande (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i de sydvestlige farvande (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om revision af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 12. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ITRE


11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

- Udnævnelse af stedfortrædende administrerende direktør for EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
udvalg: BUDG, ECON
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11.2.2015)

- Udnævnelse af administrerende direktør for EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
udvalg: BUDG, ECON
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 11.2.2015)

Ændring i udvalgshenvisning

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om Kroatiens tiltrædelse af konventionen af 26. juli 1995, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 27. september 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokollen af 29. november 1996, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og anden protokol af 19. juni 1997, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
henvist til kor. udv. LIBE


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober II (PE 569.962/PDOJ) var omdelt (forretningsordenens artikel 152):

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper følgende ændringer:

- Der ville kl. 19.30 som første punkt efter afstemningstiden blive tilføjet en forhandling efter redegørelserne ved Rådet og Kommissionen om ”Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig”.

- To betænkninger fra henholdsvis ECON og BUDG om de af EFSI's styringsråd foreslåede kandidater til stillingerne som administrerende direktør og stedfortrædende administrerende direktør for EFSI ville blive tilføjet under afstemningstiden.

- Mødet ville blive forlænget til kl. 23.00.

Parlamentet godkendte disse forslag.

°
° ° °

Formanden gjorde opmærksom på, at JURI havde vedtaget betænkningen fra Tadeusz Zwiefka om "Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet" (A8-0291/2015).

Betænkningen ville i overenstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 8, blive sat til afstemning under dagens afstemningstid.

°
° ° °

Anmodning fra PPE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om ”Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig” med indgivelse af beslutningsforslag, der skulle sættes til afstemning under oktober III-mødeperioden.

Indlæg af Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Monika Hohlmeier, der talte for anmodningen, og Birgit Sippel, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (177 for, 208 imod, 5 hverken/eller).

°
° ° °

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om på dagsordenen at opføre et punkt om en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen i Tyrkiet – Massakre af civile i forbindelse med en fredsdemonstration".

Indlæg af Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


13. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2015 (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 15.-16. oktober 2015 (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bas Belder, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno, om adgang til mødesalen og om den sanktion, han var blevet underrettet om i overensstemmelse med artikel 166 og 167 i forretningsordenen, (formanden bekræftede, at sanktionen ville træde i kraft den førstkommende mandag) Marcel de Graaff for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, og Dimitrios Papadimoulis.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi og David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, om proceduren for blåt kort-spørgsmål (formanden mindede om de gældende bestemmelser), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri og Iliana Iotova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Pervenche Berès.

Indlæg af Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. På vej til en ny international klimaaftale i Paris (forhandling)

Betænkning om "På vej til en ny international klimaaftale i Paris" [2015/2112(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Dubravka Šuica (ordfører for udtalelse fra AFET), Davor Ivo Stier (ordfører for udtalelse fra DEVE), Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Bas Eickhout (ordfører for udtalelse fra TRAN), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, og Matthias Groote for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc og José Inácio Faria.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos og Claude Turmes.

Talere: Miguel Arias Cañete og Gilles Pargneaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 15.8 i protokollen af 14.10.2015.


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

15. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


15.1. Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0352)


15.2. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2015: Egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2015 for regnskabsåret 2015, egne indtægter, EU-trustfond for foranstaltninger udadtil, Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0353)


15.3. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0354)


15.4. Forslag til ændringsbudget nr. 7/2015: Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2015 for regnskabsåret 2015, Håndtering af flygtningekrisen: øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0355)


15.5. Anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet

Betænkning om anmodning om ophævelse af Béla Kovács' parlamentariske immunitet [2014/2044(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0356)


15.6. Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)

Betænkning om forslaget om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning)

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0357)


15.7. Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI *** (afstemning)

Betænkning om forslaget om udnævnelse af den viceadministrerende direktør for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Jean Arthuis og Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning)

Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0358)


15.8. På vej til en ny international klimaaftale i Paris (afstemning)

Betænkning om "På vej til en ny international klimaaftale i Paris" [2015/2112(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0359)

Indlæg

Anne-Marie Mineur havde stillet et mundtligt ændringsforslag efter punkt 80, hvilket var blevet godtaget.


16. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


17. Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Konsekvenserne af EU-Domstolens afgørelse, der gør beslutningen om Safe Harbour-aftalen med USA ugyldig (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Nicola Caputo.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Situationen i Ukraine (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Louis Aliot for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki og Urmas Paet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó og Notis Marias.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Antisemitisme, islamofobi og hadtale i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000101/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Antisemitisme, islamofobi og hadtale i EU (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Afzal Khan, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, for en personlig bemærkning efter den foregående talers indlæg, Arne Gericke, Marek Jurek og Patricija Šulin.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák og Notis Marias.


21. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins og Michaela Šojdrová.


22. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


23. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 26.-29. oktober 2015.


24. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Bilag 1 - Udnævnelse af den administrerende direktør for EFSI

STEMMELISTE

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Bilag 2 - Udnævnelse af den stedfortrædende administrerende direktør for EFSI

STEMMELISTE

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik