Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 272kWORD 208k
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Tervitus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Esitatud dokumendid
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine
 9.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Tööplaan
 13.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks (arutelu)
 14.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (arutelu)
 15.Hääletused
  15.1.Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  15.2.Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  15.3.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  15.4.Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (hääletus)
  15.5.Béla Kovácsi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
  15.6.EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine *** (hääletus)
  15.7.EFSI tegevdirektori ametissenimetamine *** (hääletus)
  15.8.Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (hääletus)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 17.USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)
 18.Olukord Ukrainas (arutelu)
 19.Antisemitism, islamifoobia ja vihkamist õhutavad sõnavõtud Euroopas (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Selgitused hääletuse kohta
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - EFSI tegevdirektori ametissenimetamine
 Lisa 2 - EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Presidentuuri avaldus

President esines avaldusega, milles mõistis hukka Ankaras 10. oktoobril toimunud kaks pommiplahvatust, milles hukkus paeaegu 100 ning sai vigastada veel üle 500 inimese. President avaldas Euroopa Parlamendi nimel ohvrite perekondadele kaastunnet ning väljendas muret Türgi sisepoliitilise olukorra suundumuste pärast, rõhutades eelkõige asjaolu, et vaba meedia on demokraatia nurgakivi, ning kutsudes kõiki asjaosalisi üles tegema jõupingutusi leppimise nimel.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

István Ujhelyi oli kohal 13. novembri 2014. aasta istungil ja 30. aprilli 2015. aasta istungil, kuid tema nime ei ole kantud kohalviibijate nimekirja.

István Ujhelyi andis teada, et oli kohal 18. detsembri 2014. aasta istungil, 9. juuni 2015. aasta istungil ning 11. juuni 2015. aasta istungil, kuid tema nime ei ole kantud kohalviibijate nimekirja.


4. Tervitus

President tervitas Euroopa Parlamendi nimel ametlike külastajate rõdul viibivaid Euroopa Kodaniku auhinna 2015. aasta laureaate.


5. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Jasenko Selimovici mandaadi alates 30. septembrist 2015.


6. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et kirjutas koos nõukogu eesistujaga alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktile:

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses Kreeka erimeetmetega (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega kehtestatakse ühised eeskirjad väärtpaberistamise kohta ning luuakse lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise Euroopa raamistik ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- 2015. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 7: Pagulaskriisiga toime tulekuks Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Montenegro vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Ukraina vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Siseturu Ühtlustamise Ameti ja Eurojusti vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimine Eurojusti poolt (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- EFSI tegevdirektori ametissenimetamine (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG, ECON

- Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta (kokkuvõte) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 30/2015 – III jagu –Komisjon (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Raport eesmärgi kohta sõlmida Pariisis uus rahvusvaheline kliimakokkulepe (2015/2112(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2014/2044(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori ametissenimetamise ettepaneku kohta (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise ettepaneku kohta (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komisjon - ECON komisjon – Raportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toetuse kohta Vladimir Putinile, kes on eesistuja ÜRO Julgeolekunõukogu 30. septembril toimuval terrorismivastast võitlust Iraagis ja Süürias käsitleval istungil (B8-0950/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Venemaale sanktsioonide kehtestamata jätmise kohta (B8-0951/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa sisserändepoliitika kohta, mida 89% itaallastest peab läbikukkunuks (B8-0952/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek OECD andmete kohase palkade jätkuva alanemise kohta Itaalias (B8-0953/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Volkswageni skandaali ja vajaduse kohta viia läbi Euroopa Komisjoni uurimine (B8-0954/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ettevõtete rekordilise maksustamise kohta Itaalias (B8-0955/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek säästva liikuvuse alaste riiklike poliitikaraamistike kooskõlastamise vajaduse kohta (B8-0956/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek innovatiivsete ravimite algatuse ning tõhusa teadus- ja arendustegevuse vajaduse kohta (B8-0957/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek hoonete energiamärgistega seotud kulude kohta (B8-0958/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek korruptsiooni eest vastutusele võtmist käsitleva kriminaalõiguse kohta (B8-0959/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


8. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu andis eelarvepädevale institutsioonile kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 teada, et kiitis heaks assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 – III jagu – Komisjon.


9. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Üks parlamendiliige esitas järgmise suuliselt vastatava küsimuse (kodukorra artikkel 128):

- (O-000101/2015), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Antisemitism, islamofoobia ja vihakõne Euroopas (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate mitmete varaklasside puhul (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 6. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 13. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul loodepiirkonna vetes (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul edelapiirkonna vetes (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus millega vaadatakse läbi elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL kohaldamisel ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2011/877/EL (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast: 12. oktoober 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

- Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
komisjonid: BUDG, ECON
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tegevdirektori ametissenimetamine (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
komisjonid: BUDG, ECON
(Esimeeste konverentsi 11. veebruari 2015. aasta otsuse alusel)

Konsulteerimiskorra muutmine

Soovitus nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE


12. Tööplaan

Parlamendiliikmetele esitati oktoobri teise osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 569.962/PDOJ) (kooskõlas kodukorra artikliga 152).

Juhataja tegi fraktsioonide nõusolekul järgmised muudatusettepanekud:

- Pärast hääletust korraldatakse esimese päevakorrapunktina kell 19.30 täiendav arutelu, et käsitleda nõukogu ja komisjoni avaldusi USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärgi.

- Hääletusele võetakse ka kaks raportit (ECON-komisjon ja BUDG-komisjon) EFSI juhatuse poolt tegevdirektori ja tegevdirektori asetäitja ametikohtadele soovitatud kandidaatide kohta.

- Istungi kestust pikendatakse (kuni 23.00).

Parlamendi koosseis nõustus ettepanekutega.

°
° ° °

Juhataja andis teada, et JURI-komisjon on võtnud vastu Tadeusz Zwiefka raporti Parlamendiliikme Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0291/2015).

Nimetatud raport pannakse kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 8 samal õhtul hääletusele.

°
° ° °

Fraktsioon PPE esitas taotluse, et pärast arutelu USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärgede üle esitataks ka resolutsiooni ettepanek, mis pannakse hääletusele oktoobri kolmandal osaistungjärgul.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes esitas taotluse, Monika Hohlmeier, kes seda toetas, ja Birgit Sippel, kes oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (177 poolt, 208 vastu, erapooletuid 5).

°
° ° °

Fraktsioon GUE/NGL tegi ettepaneku võtta päevakorda arutelu, et käsitleda liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avaldust Türgi olukorra ning rahumeelsel meeleavaldusel osalenud tsiviilisikute tapmise kohta.

Sõna võttis Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes esitas taotluse.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


13. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu 15.–16. oktoobri 2015. aasta kohtumiseks (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bas Belder, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Gianluca Buonanno istungisaali pääsemise kohta ja kodukorra artiklite 166 ja 167 kohase distsiplinaarkarituse kohta, millest teda teavitati (juhataja kinnitas, et karistust hakatakse kohaldama alates järgmisest esmaspäevast), Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, ja Dimitrios Papadimoulis.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid István Ujhelyi ja David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom sinise kaardi küsimuste puhul korraldatava korra kohta (juhataja tuletas meelde kehtivaid sätteid), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri ja Iliana Iotova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Pervenche Berès.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


14. Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (arutelu)

Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis [2015/2112(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Dubravka Šuica (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Davor Ivo Stier (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, ja Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anne-Marie Mineur fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc ja José Inácio Faria.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos ja Claude Turmes.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Gilles Pargneaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.10.2015 protokollipunkt 15.8.


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

15. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


15.1. Liikmesriikide ja Europoli juurdepääs viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks otsuse 2008/633/JSK (mis käsitleb liikmesriikide määratud ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel) kohaldamise kuupäev [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0352)


15.2. Paranduseelarve projekt nr 6/2015: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2015 kohta: omavahendid, liidu välistegevuse usaldusfondid, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0353)


15.3. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0354)


15.4. Paranduseelarve projekt nr 7/2015: Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta paranduseelarve projekti nr 7/2015 kohta – Pagulaskriisi haldamine: Euroopa rände tegevuskava alusel kohe võetavad eelarvemeetmed [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0355)


15.5. Béla Kovácsi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Raport Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2014/2044(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0356)


15.6. EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine *** (hääletus)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori ametissenimetamise ettepaneku kohta [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0357)


15.7. EFSI tegevdirektori ametissenimetamine *** (hääletus)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevdirektori asetäitja ametissenimetamise ettepaneku kohta [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Jean Arthuis ja Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0358)


15.8. Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis (hääletus)

Teel uue rahvusvahelise kliimakokkuleppe poole Pariisis [2015/2112(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0359)

Sõnavõtud

Anne-Marie Mineur esitas suulise muudatusettepaneku punkti 80 järele lisamiseks ning see võeti vastu.


16. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


17. USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: USA programmi Safe Harbour käsitleva otsuse kehtetuks tunnistamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse tagajärjed (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ja Heinz K. Becker.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


18. Olukord Ukrainas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Ukrainas (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Louis Aliot fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki ja Urmas Paet.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó ja Notis Marias.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


19. Antisemitism, islamifoobia ja vihkamist õhutavad sõnavõtud Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000101/2015), mille esitas Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Antisemitism, islamofoobia ja vihakõne Euroopas (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Afzal Khan, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, kes tegi isikliku märkuse eelmise kõneleja sõnavõtu kohta, Arne Gericke, Marek Jurek ja Patricija Šulin.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák ja Notis Marias.


21. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins ja Michaela Šojdrová.


22. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


23. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 26.–29. oktoobril 2015.


24. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Lisa 1 - EFSI tegevdirektori ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Lisa 2 - EFSI tegevdirektori asetäitja ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika