Rodyklė 
Protokolas
PDF 290kWORD 243k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 14 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Gauti dokumentai
 8.Asignavimų perkėlimas
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Darbų programa
 13.Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 14.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (diskusijos)
 15.Balsuoti skirtas laikas
  15.1.Valstybių narių ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.2.Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondas, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.3.Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  15.4.Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (balsavimas)
  15.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą
  15.6.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas *** (balsavimas)
  15.7.Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas *** (balsavimas)
  15.8.Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (balsavimas)
 16.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 17.Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (diskusijos)
 18.Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
 19.Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Paaiškinimai dėl balsavimo
 22.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 24.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas
 2 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą, kuriame pasmerkė š. m. spalio 10 d. Ankaroje įvykdytus du sprogimus, per kuriuos žuvo apie 100 žmonių ir buvo sužeista daugiau kaip 500 žmonių, ir pareiškė Parlamento užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Jis pasakė, jog yra susirūpinęs dėl Turkijoje susidariusios padėties pokyčių, ir pabrėžė, kad laisva žiniasklaida yra esminis demokratijos ramstis, taip pat paragino atitinkamus subjektus ieškoti susitaikymo sprendimų.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

István Ujhelyi dalyvavo 2014 m. lapkričio 13 d. ir 2015 m. balandžio 30 d. plenariniuose posėdžiuose, tačiau jo pavardė dalyvių sąraše nenurodyta.

István Ujhelyi pranešė, kad dalyvavo 2014 m. gruodžio 18 d., 2015 m. birželio 9 d. ir 2015 m. birželio 11 d. plenariniuose posėdžiuose, tačiau jo pavardė dalyvių sąraše nenurodyta.


4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino 2015 m. Europos piliečio apdovanojimo laureatus, esančius oficialioje galerijoje.


5. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė nuo 2015 m. rugsėjo 30 d. patvirtinti Jasenko Selimovic įgaliojimus.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD)).


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir sukuriama paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistema ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- 2015 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimą (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumą (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG, ECON

- Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (santrauka) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 30/2015. III skirsnis – Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Pranešimas „Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje“ (2015/2112(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto, nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (2014/2044(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus skyrimo (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komitetas - ECON komitetas - Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Vladimirui Putinui, kuris rugsėjo 30 d. pirmininkaus JT Saugumo tarybos posėdžiui kovos su terorizmu Irake ir Sirijoje klausimu (B8-0950/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sankcijų Rusijai netaikymo (B8-0951/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos imigracijos politikos, kuri, 89 proc. Italijos gyventojų nuomone, nepasiteisino (B8-0952/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tolesnio EBPO užfiksuoto darbo užmokesčio mažėjimo Italijoje (B8-0953/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „„Volkswagen“ skandalas: būtinas Europos Komisijos tyrimas“ (B8-0954/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl itin didelio Italijos įmonių apmokestinimo (B8-0955/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl būtinybės koordinuoti nacionalines strategines programas tvaraus judumo srityje (B8-0956/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos ir būtinybės veiksmingai vykdyti MTTP (B8-0957/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pastatų energinio naudingumo sertifikatų kainos (B8-0958/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Dubravka Šuica ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl baudžiamosios teisės aktų, taikytinų baudžiamosios atsakomybės už korupciją srityje (B8-0959/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


8. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie asignavimų perkėlimo DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 (III skirsnis – Komisija) patvirtinimą.


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Buvo pateiktas Parlamento nario klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- klausimas (O-000101/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015).


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/35 nuostatos dėl reguliuojamojo kapitalo reikalavimų, taikomų draudimo ar perdraudimo įmonių turimam tam tikrų kategorijų turtui, apskaičiavimo (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai šiaurės vakarų vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH.

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES, peržiūrimos atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos naudingumo suderintosios atskaitos vertės ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/877/ES (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. spalio 12 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE.


11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
komitetai: BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 2 11)

- Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
komitetai: BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 2 11)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis antrosios spalio mėn. sesijos plenarinio posėdžio darbotvarkės projektas (PE 569.962/PDOJ) (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis).

Pirmininkas, suderinęs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

– 19.30 val. į pirmą po balsavimo darbotvarkės punktą įtraukti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės“;

– į balsuoti skirtą laiką įtraukti du ECON ir BUDG komitetų pranešimus dėl ESIF Valdančiosios tarybos pasiūlytų kandidatų į ESIF vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas;

– pratęsti plenarinį posėdį iki 23.00 val.

Parlamentas prtarė šiems pasiūlymams.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad JURI komitetas patvirtino Tadeusz Zwiefka pranešimą dėl prašymo atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą (A8-0291/2015).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 8 dalį dėl šio pranešimo bus balsuojama šiandien per balsuoti skirtą laiką.

°
° ° °

PPE frakcija pateikė prašymą baigti diskusijas tema „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės“ pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, dėl kurio būtų balsuojama per trečiąją spalio mėn. sesiją.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu (pagrindė šį prašymą), Monika Hohlmeier (pritarė prašymui) ir Birgit Sippel (nepritarė prašymui).

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (177 balsavo už, 208 – prieš, 5 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

GUE/NGL frakcija pateikė prašymą įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo „Padėtis Turkijoje: civilių gyventojų žudynės per taikią demonstraciją“.

Kalbėjo Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, kuris pagrindė šį prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


13. Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2015 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bas Belder), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini) ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Gianluca Buonanno dėl patekimo į plenarinių posėdžių salę ir drausminę nuobaudą, apie kurią jam buvo pranešta pagal Darbo tvarkos taisyklių 166 ir 167 straipsnius (Pirmininkas patvirtino, kad nuobauda bus taikoma nuo kito pirmadienio), Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Alain Lamassoure (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Maria João Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Bernd Lucke, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi) ir Dimitrios Papadimoulis.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė István Ujhelyi ir David Coburn), Tanja Fajon, Paulo Rangel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Enrique Guerrero Salom dėl procedūros, taikomos mėlynosios kortelės klausimams (Pirmininkas priminė galiojančias nuostatas), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kristina Winberg), Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri ir Iliana Iotova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Pervenche Berès.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


14. Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (diskusijos)

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje [2015/2112(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

Gilles Pargneaux pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Dubravka Šuica (AFET komiteto nuomonės referentė), Davor Ivo Stier (DEVE komiteto nuomonės referentas), Seán Kelly (ITRE komiteto nuomonės referentas), Bas Eickhout (TRAN komiteto nuomonės referentas), Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu ir Matthias Groote S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Ian Duncan ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc ir José Inácio Faria.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos ir Claude Turmes.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Gilles Pargneaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 14 protokolo 15.8 punktas.


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

15. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


15.1. Valstybių narių ir Europolo prieiga prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais taikymo pradžios data, projekto [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0352).


15.2. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projektas. Nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondas, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2015 projekto, nuosavi ištekliai, Sąjungos išorės veiksmų patikos fondai, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0353).


15.3. Lankstumo priemonės mobilizavimas Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms biudžeto priemonėms finansuoti, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 12 punktu [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0354).


15.4. Bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas. Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projekto „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0355).


15.5. Prašymas atšaukti Parlamento nario Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Bélos Kovácso (Béla Kovács) imunitetą [2014/2044(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0356).


15.6. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas *** (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimo [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)
(Slaptas balsavimas)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0357).


15.7. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas *** (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Jean Arthuis ir Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)
(Slaptas balsavimas)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0358).


15.8. Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje (balsavimas)

Siekiant naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo Paryžiuje [2015/2112(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0359).

Kalbėjo:

Anne-Marie Mineur pateikė žodinį pakeitimą po 80 dalies, kuris buvo priimtas.


16. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


17. Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos SąjungosTeisingumo Teismo sprendimo, kuriuo paskelbiamas negaliojančiu sprendimas dėl JAV kaip „saugaus uosto“, pasekmės (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli ir Heinz K. Becker.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


18. Padėtis Ukrainoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Louis Aliot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins), Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki ir Urmas Paet.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina ir Bogusław Liberadzki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó ir Notis Marias.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


19. Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000101/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Antisemitizmas, islamofobija ir neapykantą kurstanti kalba Europoje (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Afzal Khan), Gerard Batten EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić asmeniniu klausimu po ankstesnio kalbėtojo pasakytos kalbos, Arne Gericke, Marek Jurek ir Patricija Šulin.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák ir Notis Marias.


21. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:


Pranešimas: Gilles Pargneaux - A8-0275/2015,
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins ir Michaela Šojdrová.


22. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2015 m. spalio 26–29 d..


24. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


1 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2 priedas. - Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimas

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Teisinė informacija - Privatumo politika