Indekss 
Protokols
PDF 279kWORD 240k
Trešdiena, 2015. gada 14. oktobris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Apropriāciju pārvietojumi
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 12.Darba kārtība
 13.Eiropadomes 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes sagatavošana (debates)
 14.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (debates)
 15.Balsošanas laiks
  15.1.Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.2.Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.3.Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  15.4.2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (balsošana)
  15.5.Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti
  15.6.ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā *** (balsošana)
  15.7.ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā *** (balsošana)
  15.8.Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (balsošana)
 16.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 17.Sekas Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu (debates)
 18.Stāvoklis Ukrainā (debates)
 19.Antisemītisms, islāmofobija un naida kurināšana Eiropā (debates)
 20.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Balsojumu skaidrojumi
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā
 2. pielikums - ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, nosodot š. g. 10. oktobrī Ankarā notikušos uzbrukumus, kuros divu bumbas sprādzienu rezultātā bojā gāja gandrīz simts cilvēku un vairāk nekā 500 tika ievainoti, un Parlamenta vārdā paužot līdzjutību atentāta upuru ģimenēm. Viņš pauda bažas par iekšpolitiskās situācijas attīstību Turcijā, it īpaši uzsverot to, ka brīvi plašsaziņas līdzekļi ir viens no demokrātijas pamatpīlāriem, un aicināja visas iesaistītās puses sākt samierināšanās procesu.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

István Ujhelyi piedalījās 2014. gada 13. novembra un 2015. gada 30. aprīļa sēdē, taču viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

István Ujhelyi bija darījis zināmu, ka viņš piedalījās 2014. gada 18. decembra, 2015. gada 9. jūnija un 2015. gada 11. jūnija sēdē, taču viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


4. Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā sveica Eiropas Pilsoņu balvas 2015. gada laureātus, kas bija ieņēmuši vietas oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


5. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Jasenko Selimovic mandātu, sākot ar 2015. gada 30. septembri.


6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis šādu tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD)).


7. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par vērtspapīrošanu, izveido Eiropas mēroga regulējumu attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu un groza Direktīvu 2009/65/EK, Direktīvu 2009/138/EK, Direktīvu 2011/61/ES, Regulu (EK) Nr. 1060/2009 un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE, JURI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība – neatliekami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, JURI

- Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Saprašanās memorandu starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG, ECON

- Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par turpmāko rīcību saistībā ar 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (kopsavilkums) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2015 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2015 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 30/2015 – III iedaļa – Komisija (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marietje Schaake (A8-0267/2015).

- Ziņojums par virzību uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (2015/2112(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu — pašu resursi, Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko nosaka dienu, kad stājas spēkā Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu “Bēgļu krīzes pārvaldība: steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā” (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ievērojot 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (2014/2044(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

- *** Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora iecelšanu amatā (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

- *** Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieka iecelšanu amatā (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - BUDG komiteja - ECON komiteja - Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

3. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (saskaņā ar Reglamenta 133. pantu)

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par atbalstu Vladimiram Putinam, kurš 30. septembrī vadīs ANO Drošības Padomes sanāksmi par terorisma apkarošanu Irākā un Sīrijā (B8-0950/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par sankciju nenoteikšanu Krievijai (B8-0951/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Eiropas imigrācijas politiku, ko 89 % itāļu uzskata par neveiksmīgu (B8-0952/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par ESAO konstatēto kārtējo algu samazināšanos Itālijā (B8-0953/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Volkswagen skandālu — nepieciešamība pēc Eiropas Komisijas veiktas izmeklēšanas (B8-0954/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par uzņēmumu rekordlielu aplikšanu ar nodokļiem Itālijā (B8-0955/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par nepieciešamību saskaņot valstu stratēģisko satvaru ilgtspējīgas mobilitātes jomā (B8-0956/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par inovatīvu zāļu ierosmi un nepieciešamību pēc efektīvas pētniecības un izstrādes (B8-0957/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums rezolūcijai par ēku energoefektivitātes sertifikātu izmaksām (B8-0958/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Dubravka Šuica un Patricija Šulin. Priekšlikums rezolūcijai par krimināltiesību aktiem korupcijas kriminālvajāšanas jomā (B8-0959/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


8. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015, III iedaļa — Komisija.


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Viens deputāts bija iesniedzis šādu jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000101/2015), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Antisemītisms, islāmofobija un naidīgi izteikumi Eiropā (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015).


10. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/35 attiecībā uz to, kā aprēķināt reglamentējošas kapitāla prasības vairākām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību turēto aktīvu kategorijām (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 6. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 13. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 12. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 12. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko pārskata saskaņotās efektivitātes atsauces vērtības elektroenerģijas un siltuma atsevišķai ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas Lēmumu 2011/877/ES (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 12. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ITRE.


11. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

- ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
komitejas: BUDG, ECON
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

- ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
komitejas: BUDG, ECON
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 11. februāra lēmumu)

Izmaiņas nodošanā komitejām

Ieteikums Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1995. gada 26. jūlija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 27. septembra Protokolam, kas izstrādāts, pamatojoties uz K3. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un pievienots Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, 1996. gada 29. novembra Protokolam attiecībā uz Konvencijas par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību interpretāciju Eiropas Kopienu Tiesā ar prejudiciālu nolēmumu palīdzību, kas sastādīts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, un 1997. gada 19. jūnija Otrajam protokolam Konvencijai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu - (COM(2015)0458 - 2015/0210(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2015. gada oktobra II sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 569.962/PDOJ) (Reglamenta 152. pants).

Ar politisko grupu piekrišanu sēdes vadītājs ierosināja šādus grozījumus:

- debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem par sekām Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu, pārcelt uz plkst. 19.30, kas līdz ar to darba kārtībā būtu pirmais punkts pēc balsošanas;

- balsošanas laikā iekļaut divus ECON un BUDG komiteju ziņojumus par ESIF valdes ierosinātajiem kandidātiem ESIF rīkotājdirektora un viņa vietnieka amatiem;

- sēdes norises laiku pagarināt līdz plkst. 23.00.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka JURI komiteja ir pieņēmusi Tadeusz Zwiefka ziņojumu par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti (A8-0291/2015).

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 8. punktu par šo ziņojumu balsos šīs dienas balsošanas laikā.

°
° ° °

PPE grupas pieprasījums slēgt debates par sekām Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumu, par kuru plānots balsot oktobra III sesijā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, lai pamatotu šo pieprasījumu, Monika Hohlmeier, lai to atbalstītu, un Birgit Sippel, lai iebilstu pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (177 par, 208 pret, 5 atturas).

°
° ° °

GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā iekļaut debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par stāvokli Turcijā – civiliedzīvotāju slaktiņš miera atbalsta manifestācijas laikā.

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


13. Eiropadomes 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes sagatavošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2015. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes sagatavošana (2015/2768(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bas Belder, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Gianluca Buonanno – par piekļuvi plenārsēžu zālei un disciplinārsodu, par kuru viņš tika informēts saskaņā ar Reglamenta 166. un 167. pantu (sēdes vadītājs apstiprināja, ka sods būs piemērojams, sākot ar nākamo pirmdienu), Marcel de Graaff ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Alain Lamassoure, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, un Dimitrios Papadimoulis.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva István Ujhelyi un David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom – par zilās kartītes jautājumiem piemērojamo procedūru (sēdes vadītājs atgādināja spēkā esošos noteikumus), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri un Iliana Iotova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Pervenche Berès.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


14. Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (debates)

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē [2015/2112(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

Gilles Pargneaux iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dubravka Šuica (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Davor Ivo Stier (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Seán Kelly (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bas Eickhout (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā un Matthias Groote S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Ian Duncan ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc un José Inácio Faria.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos un Claude Turmes.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Gilles Pargneaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.10.2015. protokola 15.8. punkts.


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

15. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


15.1. Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko nosaka dienu, kad stājas spēkā Lēmums 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0352).


15.2. Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projektu — pašu resursi, Savienības ieguldījumu fondi ārējām darbībām, Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0353).


15.3. Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā, ievērojot 12. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0354).


15.4. 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2015 projektu “Bēgļu krīzes pārvaldība: steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā“ [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0355).


15.5. Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Béla Kovács imunitāti [2014/2044(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0356).


15.6. ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā *** (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora iecelšanu amatā [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0292/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)
(Aizklātā balsošana)

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (pielikums Nr. 1).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0357).


15.7. ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā *** (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu attiecībā uz Eiropas Stratēģisko investīciju fonda rīkotājdirektora vietnieka iecelšanu amatā [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0293/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)
(Aizklātā balsošana)

Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (pielikums Nr. 2).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0358).


15.8. Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē (balsošana)

Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē [2015/2112(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0359).

Uzstāšanās

Anne-Marie Mineur ierosināja mutisku grozījumu aiz 80. punkta, un to pieņēma.


16. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


17. Sekas Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sekas Eiropas Savienības Tiesas spriedumam, ar kuru ASV lēmums par drošības zonu tika atzīts par nederīgu (2015/2903(RSP)).

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli un Heinz K. Becker.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


18. Stāvoklis Ukrainā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ukrainā (2015/2869(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Louis Aliot ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki un Urmas Paet.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


19. Antisemītisms, islāmofobija un naida kurināšana Eiropā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000101/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Antisemītisms, islāmofobija un naidīgi izteikumi Eiropā (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015).

Claude Moraes izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Afzal Khan, Gerard Batten, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, lai sniegtu personīgu paziņojumu saistībā ar iepriekšējā runātāja uzstāšanos, Arne Gericke, Marek Jurek un Patricija Šulin.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


20. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák un Notis Marias.


21. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gilles Pargneaux ziņojums - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins un Michaela Šojdrová.


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2015. gada 26. līdz 29. oktobrim.


24. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


1. pielikums - ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


2. pielikums - ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika