Index 
Notulen
PDF 283kWORD 212k
Woensdag 14 oktober 2015 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Welkomstwoord
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Ingekomen stukken
 8.Kredietoverschrijvingen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (debat)
 14.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)
 15.Stemmingen
  
15.1.Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
15.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (stemming)
  
15.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács
  
15.6.Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI *** (stemming)
  
15.7.Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI *** (stemming)
  
15.8.Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (stemming)
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (debat)
 18.De situatie in Oekraïne (debat)
 19.Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Stemverklaringen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI
 Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij de dubbele bomaanslag veroordeelt die op 10 oktober jongstleden in Ankara heeft plaatsgevonden, waarbij bijna 100 doden en meer dan 500 gewonden zijn gevallen, en betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de families van de slachtoffers. Hij spreekt zijn bezorgdheid uit over de binnenlandse ontwikkelingen in Turkije, beklemtoont met name dat vrije media een fundamentele pijler van de democratie vormen, en verzoekt alle betrokkenen het pad van verzoening in te slaan.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

István Ujhelyi was aanwezig op de vergaderingen van 13 november 2014 en 30 april 2015, maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

István Ujhelyi heeft laten weten dat hij aanwezig was op de vergaderingen van 18 december 2014, 9 juni 2015 en 11 juni 2015, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


4. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de winnaars van de Prijs van de Europese burger 2015, die op de officiële tribune zitten.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Jasenko Selimovic met ingang van 30 september 2015.


6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij samen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit heeft ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE, JURI, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2015: De vluchtelingencrisis beheersen: onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Oekraïne (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET, JURI

- Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van het memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt en Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

verwezen naar

ten principale :

BUDG, ECON

- Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

verwezen naar

ten principale :

BUDG, ECON

- Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2013 (samenvatting) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2015 - Economisch en Sociaal Comité (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 30/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de parlementaire commissies, verslagen

- ***IVerslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1236/2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Verslag "Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs" (2015/2112(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het orgaan van de Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (2014/2044(IMM)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Verslag over het voorstel voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - commissie BUDG - commissie ECON - Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over steun aan Vladimir Poetin, die op 30 september de VN-Veiligheidsraad over de strijd tegen het terrorisme in Irak en Syrië zal voorzitten (B8-0950/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het niet opleggen van sancties aan Rusland (B8-0951/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het Europees immigratiebeleid, dat door 89% van de Italianen als een mislukking wordt gezien (B8-0952/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de door de OESO geconstateerde verdere loonsverlaging in Italië (B8-0953/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het schandaal bij Volkswagen: noodzaak van een onderzoek door de Commissie (B8-0954/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de recordbelasting op bedrijven in Italië (B8-0955/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de noodzaak de nationale beleidskaders inzake duurzame mobiliteit te coördineren (B8-0956/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen en de noodzaak van een doeltreffend O&O (B8-0957/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de kosten van energieprestatiecertificaten voor gebouwen (B8-0958/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de strafrechtelijke bepalingen met het oog op de corruptiebestrijding (B8-0959/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


8. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Afdeling III – Commissie.


9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord is door een lid ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000101/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie met betrekking tot de berekening van de wettelijke kapitaalvereisten voor verschillende klassen van activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 6 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 oktober 2015

verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot herziening van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte overeenkomstig Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2011/877/EU van de Commissie (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ITRE


11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

- Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
commissies: BUDG, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

- Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
commissies: BUDG, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11.2.2015)

Wijziging aanwijzing

Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 27 september 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, het Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen en het tweede protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
verwezen naar ten principale: LIBE


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering van oktober II (PE 569.962/PDOJ) is rondgedeeld (artikel 152 van het Reglement):

In overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor:

- Een debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de "Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard" wordt toegevoegd om 19.30 uur, als eerste agendapunt na de stemmingen.

- Twee verslagen van de commissies ECON en BUDG over de door het EFSI-bestuur voorgedragen kandidaten voor de functies van algemeen directeur en adjunct-algemeen-directeur van het EFSI worden aan de stemming toegevoegd.

- De vergadering wordt verlengd tot 23.00 uur.

Het Parlement gaat akkoord met deze voorstellen.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat de commissie JURI het verslag van Tadeusz Zwiefka over het "Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Béla Kovács" (A8-0291/2015) heeft goedgekeurd.

Overeenkomstig artikel 9, lid 8, van het Reglement zal dit verslag vandaag in stemming worden gebracht.

°
° ° °

Verzoek van de PPE-Fractie om het debat over de "Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard" te besluiten met de indiening van een tijdens de vergaderperiode van oktober III in stemming te brengen ontwerpresolutie.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, Monika Hohlmeier, voor het verzoek, en Birgit Sippel, tegen het verzoek.

Bij ES (177 voor, 208 tegen, 5 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om inschrijving op de agenda van een debat over de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Situatie in Turkije – Bloedbad onder burgers tijdens een vredesbetoging".

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


13. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 15 en 16 oktober (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bas Belder, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, over de toegang tot de plenaire vergaderzaal en de jegens hem getroffen tuchtmaatregel overeenkomstig de artikelen 166 en 167 van het Reglement (de Voorzitter bevestigt dat de sanctie aanstaande maandag ingaat), Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Alain Lamassoure, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, en Dimitrios Papadimoulis.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van István Ujhelyi en David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, over de procedure voor "blauwe kaart"-vragen (de Voorzitter wijst op de bepalingen ter zake), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri en Iliana Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


14. Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (debat)

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs [2015/2112(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dubravka Šuica (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Davor Ivo Stier (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Seán Kelly (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, en Matthias Groote, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc en José Inácio Faria.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Gilles Pargneaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 15.8 van de notulen van 14.10.2015.


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

15. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


15.1. Toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door de lidstaten en Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van Besluit 2008/633/JBZ over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0352)


15.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015: Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, Eigen middelen, Trustfondsen van de Unie voor externe acties, Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0353)


15.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda, overeenkomstig punt 12 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0354)


15.4. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015: Aanpak van de vluchtelingencrisis: onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0355)


15.5. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács [2014/2044(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0356)


15.6. Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI *** (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de algemeen directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)
(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (Bijlage 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0357)


15.7. Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI *** (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het Europees Fonds voor strategische investeringen [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Jean Arthuis en Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)
(Geheime stemming)

De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (Bijlage 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0358)


15.8. Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (stemming)

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs [2015/2112(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0359)

Het woord werd gevoerd door:

Anne-Marie Mineur, die een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 80 voorstelde, dat in aanmerking werd genomen.


16. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


17. Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Gevolgen van de uitspraak van het HvJ waardoor het veiligehavenbesluit van de VS ongeldig wordt verklaard (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli en Heinz K. Becker.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


18. De situatie in Oekraïne (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Oekraïne (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Louis Aliot, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki en Urmas Paet.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


19. Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000101/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Antisemitisme, islamofobie en haatzaaiende taal in Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Afzal Khan, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van de vorige spreker, Arne Gericke, Marek Jurek en Patricija Šulin.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


20. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák en Notis Marias.


21. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins en Michaela Šojdrová.


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 26 t/m 29 oktober 2015.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Bijlage 1 - Benoeming van de algemeen directeur van het EFSI

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Bijlage 2 - Benoeming van de adjunct-algemeen-directeur van het EFSI

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Juridische mededeling - Privacybeleid