Zoznam 
Zápisnica
PDF 291kWORD 240k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Oficiálne privítanie
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Predloženie dokumentov
 8.Presun rozpočtových prostriedkov
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Program práce
 13.Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (rozprava)
 14.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (rozprava)
 15.Hlasovanie
  
15.1.Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
15.2.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
15.3.Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
15.4.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (hlasovanie)
  
15.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa
  
15.6.Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)
  
15.7.Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)
  
15.8.Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (hlasovanie)
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 17.Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (rozprava)
 18.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 19.Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Vysvetlenia hlasovania
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI
 Príloha 2 - Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom odsúdil dva bombové útoky, ku ktorým došlo 10. októbra v Ankare a pri ktorých bolo zabitých približne sto osôb a viac ako 500 ľudí bolo zranených, a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodinám obetí. Vyjadril znepokojenie v súvislosti s vývojom vnútornej situácie v Turecku a zdôraznil predovšetkým skutočnosť, že slobodné médiá predstavujú základný pilier demokracie. Vyzval všetky zainteresované strany, aby sa usilovali o dosiahnutie zmierenia.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

István Ujhelyi bol prítomný na rokovaniach 13. novembra 2014 a 30. apríla 2015, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

István Ujhelyi oznámil, že bol prítomný na rokovaniach 18. decembra 2014, 9. júna 2015 a 11. júna 2015, ale jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.


4. Oficiálne privítanie

Predseda v mene Parlementu privítal víťazov Ceny európskeho občana za rok 2015, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Jasenka Selimovica s účinnosťou od 30. septembra 2015.


6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá sekuritizácie a vytvára sa európsky rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, JURI, IMCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia na základe európskej migračnej agendy (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou zo strany Eurojustu (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou zo strany Eurojustu (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG, ECON

- Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o opatreniach prijatých v nadväznosti na absolutórium za rozpočtový rok 2013 (zhrnutie) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 1/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 30/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov, správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Správa „Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži“ (2015/2112(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2015 na rozpočtový rok 2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (2014/2044(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- *** Správa o návrhu vymenovania výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- *** Správa o návrhu vymenovania zástupcu výkonného riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - výbor BUDG - výbor ECON - Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore Vladimíra Putina, ktorý bude 30. septembra predsedať Bezpečnostnej rade OSN o boji proti terorizmu v Iraku a Sýrii (B8-0950/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o neuložení sankcií Rusku (B8-0951/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o európskej politike v oblasti prisťahovalectva, ktorú 89 % Talianov považuje za neúspešnú (B8-0952/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nedávnom znižovaní miezd v Taliansku, ktoré zaznamenala OECD (B8-0953/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o škandále spoločnosti Volkswagen a nutnosti vyšetrovania zo strany Európskej komisie (B8-0954/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o rekordnom zdaňovaní podnikov v Taliansku (B8-0955/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o potrebe koordinácie národných strategických rámcov v oblasti udržateľnej mobility (B8-0956/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o iniciatíve týkajúcej sa inovačných liekov a potrebe účinného výskumu a vývoja (B8-0957/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o nákladoch na osvedčenia o energetickej hospodárnosti budov (B8-0958/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o trestnoprávnych predpisoch v oblasti trestného stíhania korupcie (B8-0959/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE


8. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Oddiel III – Komisia.


9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanec položil túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000101/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35, pokiaľ ide ovýpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek pre viacero kategórií aktív vdržbe poisťovní azaisťovní (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek sdvojakým použitím (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 13. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vseverozápadných vodách (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa preskúmavajú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ITRE


11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

- Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
výbory: BUDG, ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

- Vymenovanie generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
výbory: BUDG, ECON
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 11.2.2015)

Zmena v pridelení výborom

Odporúčanie k rozhodnutiu Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
predložené gestorskému výboru: LIBE


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej októbrovej schôdze (PE 569.962/PDOJ) (článok 152 rokovacieho poriadku):

So súhlasom politických skupín predseda predložil tieto zmeny:

- Rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o dôsledkoch rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA, bude zaradená o 19.30 h ako prvý bod programu po hlasovaní.

- Dve správy výborov ECON a BUDG o návrhoch, ktoré predložil riadiaci výbor EFSI, na vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI a zástupcu generálneho riaditeľa EFSI budú zaradené do hlasovania.

- Rokovanie sa predĺži do 23.00 h.

Parlament udelil súhlas s týmito návrhmi.

°
° ° °

Predseda oznámil, že výbor JURI prijal správu Tadeusza Zwiefku o žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa (A8-0291/2015).

V súlade s článkom 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa táto správa zaradí do dnešného hlasovania.

°
° ° °

Žiadosť skupiny PPE, aby rozprava o dôsledkoch rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA, bola ukončená predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať počas tretej októbrovej schôdze.

Vystúpili: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, aby odôvodnil žiadosť, Monika Hohlmeier v prospech žiadosti a Birgit Sippel proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 177, proti: 208, zdržali sa hlasovania: 5).

°
° ° °

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa ako bod programu zaradila rozprava o vyhlásení podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Turecku – masakre civilných osôb počas demonštrácie za mier.

V rozprave vystúpil Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


13. Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (15. – 16. októbra 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bas Belder, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lefteris Christoforou, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Gianluca Buonanno k vstupu do rokovacej sály a disciplinárnej sankcii, ktorá mu bola oznámená v súlade s článkami 166 a 167 rokovacieho poriadku (predsedajúci potvrdil, že sankcia bude platiť od nasledujúceho pondelka) Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, a Dimitrios Papadimoulis.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili István Ujhelyi a David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom k postupu vzťahujúcemu sa na otázky položené zdvihnutím modrej karty (predsedajúci upozornil na platné ustanovenia), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri a Iliana Iotova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Pervenche Berès.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


14. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (rozprava)

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži [2015/2112(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Davor Ivo Stier (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Seán Kelly (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE a Matthias Groote v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ian Duncan v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc a José Inácio Faria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos a Claude Turmes.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Gilles Pargneaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 15.8 zápisnice zo dňa 14.10.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

15. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


15.1. Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0352)


15.2. Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0353)


15.3. Mobilizácia nástroja flexibility pre okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy podľa bodu 12 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0354)


15.4. Návrh opravného rozpočtu č. 7/2015: Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2015 na rozpočtový rok 2015, Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0355)


15.5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Bélu Kovácsa

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Bélu Kovácsa [2014/2044(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0356)


15.6. Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)

Správa o návrhu vymenovania generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(tajné hlasovanie)

Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (Príloha 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0357)


15.7. Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI *** (hlasovanie)

Správa o návrhu vymenovania zástupcu generálneho riaditeľa Európskeho fondu pre strategické investície [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Jean Arthuis a Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(tajné hlasovanie)

Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (Príloha 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2015)0358)


15.8. Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži (hlasovanie)

Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži [2015/2112(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0359)

Vystúpenia:

Anne-Marie Mineur predložila ústny PN, ktorý sa vkladá za odsek 80. Tento PN bol schválený.


16. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


17. Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dôsledky rozhodnutia Súdneho dvora, ktorým sa ruší rozhodnutie o bezpečnom prístave v USA (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli a Heinz K. Becker.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


18. Situácia na Ukrajine (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Louis Aliot v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki a Urmas Paet.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


19. Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000101/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Antisemitizmus, islamofóbia a nenávistné prejavy v Európe (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Afzal Khan, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić s osobným vyhlásením v nadväznosti na vystúpenie predchádzajúceho rečníka, Arne Gericke, Marek Jurek a Patricija Šulin.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák a Notis Marias.


21. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins a Michaela Šojdrová.


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 26. do 29. októbra 2015.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Príloha 1 - Vymenovanie generálneho riaditeľa EFSI

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Príloha 2 - Vymenovanie zástupcu generálneho riaditeľa EFSI

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia