Index 
Protokoll
PDF 276kWORD 209k
Onsdagen den 14 oktober 2015 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Välkomsthälsning
 5.Valprövning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Inkomna dokument
 8.Anslagsöverföringar
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Arbetsplan
 13.Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (debatt)
 14.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)
 15.Omröstning
  15.1.Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.2.Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.3.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  15.4.Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (omröstning)
  15.5.Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet
  15.6.Utnämning av verkställande direktören för Efsi *** (omröstning)
  15.7.Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi *** (omröstning)
  15.8.Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (omröstning)
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 17.Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)
 18.Situationen i Ukraina (debatt)
 19.Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Röstförklaringar
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av verkställande direktör för Efsi
 Bilaga 2 - Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han fördömde det dubbla bombattentatet i Ankara den 10 oktober i år, då nästan 100 personer dog och fler än 500 skadades, och uttryckte parlamentets deltagande med offrens anhöriga. Han uttryckte sin oro över utvecklingen i Turkiet, och framhöll särskilt att fria medier utgör en grundpelare för demokratin, och uppmanade samtliga berörda aktörer att verka för försoning.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

István Ujhelyi var närvarande vid sammanträdena den 13 november 2014 och den 30 april 2015, men hans namn finns inte med på närvarolistan.

István Ujhelyi meddelade att han var närvarande vid sammanträdena den 18 december 2014, den 9 juni 2015 och den 11 juni 2015, men att hans namn finns inte med på närvarolistan.


4. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade, för parlamentets räkning, mottagarna av det europeiska medborgarpriset 2015 som befann sig på åhörarläktaren.


5. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Jasenko Selimovic med verkan från den 30 september 2015.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande undertecknat följande rättsakt som antagits i enlighet med ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (00050/2015/LEX - C8-0298/2015 - 2015/0160(COD))


7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2015 års allmänna budget: Hantering av flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Montenegro (11596/2015 - C8-0299/2015 - 2015/0812(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Ukraina (11592/2015 - C8-0300/2015 - 2015/0810(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, JURI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av samförståndsavtalet mellan Kontoret för harmonisering i den inre marknaden och Eurojust (11595/2015 - C8-0303/2015 - 2015/0811(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

CULT, ITRE, LIBE, IMCO

- Utnämning av verkställande direktör för Efsi (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

- Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG, ECON

- Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om uppföljningen av förfarandet för ansvarsfrihet för budgetåret 2013 (sammanfattning) (COM(2015)0505 - C8-0307/2015 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0071/2015 - C8-0301/2015 - 2015/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2015 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0072/2015 - C8-0302/2015 - 2015/2262(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2015 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0075/2015 - C8-0306/2015 - 2015/2263(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott: betänkanden

- ***IBetänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

- Betänkande om ”Mot en ny internationell klimatöverenskommelse i Paris” (2015/2112(INI)) – ENVI-utskottet - Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

- *Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan (10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2015 för budgetåret 2015, Flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan (12511/2015 - C8-0297/2015 - 2015/2252(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2015)0486 - C8-0292/2015 - 2015/2253(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (2014/2044(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

- ***Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

- ***Betänkande om förslaget till utnämning av den biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE)) - utskottet BUDG - utskottet ECON - Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

3) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om stöd till Vladimir Putin, som den 30 september kommer att leda mötet i FN:s säkerhetsråd om kampen mot terrorismen i Irak och Syrien (B8-0950/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om avsaknaden av sanktioner mot Ryssland (B8-0951/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den europeiska invandringspolitiken som 89 procent av italienarna anser vara ett misslyckande (B8-0952/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den vidare sänkning av lönerna i Italien som har konstaterats av OECD (B8-0953/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Volkswagenskandalen: behov av en undersökning genomförd av kommissionen (B8-0954/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den rekordhöga företagsbeskattningen i Italien (B8-0955/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om behovet av att samordna de nationella strategiska ramarna för hållbar rörlighet (B8-0956/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om initiativet för innovativa läkemedel och behovet av en effektiv forsknings- och utvecklingsverksamhet (B8-0957/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om kostnaden för energicertifikat för byggnader (B8-0958/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI

- Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om strafflagstiftningen beträffande åtal mot korruption (B8-0959/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE


8. Anslagsöverföringar

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av anslagsöverföringarna DEC 21/2015, DEC 22/2015, DEC 25/2015, DEC 29/2015, DEC 32/2015 - Avsnitt III – kommissionen.


9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade ingetts av en ledamot (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000101/2015) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för flera kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (C(2015)06588 - 2015/2899(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 6 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (C(2015)06823 - 2015/2911(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten (C(2015)06833 - 2015/2908(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten (C(2015)06835 - 2015/2909(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om översyn av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU (C(2015)06863 - 2015/2910(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 12 oktober 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


11. Beslut om vissa dokument

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

- Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi (N8-0074/2015 - C8-0305/2015 - 2015/0902(NLE))
utskott: BUDG, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)

- Utnämning av verkställande direktör för Efsi (N8-0073/2015 - C8-0304/2015 - 2015/0901(NLE))
utskott: BUDG, ECON
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 11.2.2015)

Ändrade hänvisingar till utskott

Rekommendation till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen - (COM(2015)0458 - 2015/0210 (NLE))
Hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


12. Arbetsplan

Det slutliga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober II (PE 569.962/PDOJ) hade delats ut (artikel 152 i arbetsordningen):

Enligt överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar:

- En debatt om rådets och kommissionens uttalanden om konsekvenserna av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Harbour-beslutet skulle läggas till kl. 19.30, som första punkt på föredragningslistan efter omröstningen.

- Två betänkanden från ECON- och BUDG-utskotten om de kandidater som föreslagits av Efsis styrelse till befattningarna som verkställande direktör och biträdande verkställande direktör för Efsi skulle läggas till under omröstningen.

- Sammanträdet skulle förlängas till kl. 23.00.

Parlementet godkände dessa förslag.

°
° ° °

Talmannen meddelade att JURI-utskottet hade antagit betänkandet av Tadeusz Zwiefka Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet (A8-0291/2015).

I enlighet med artikel 9.8 i arbetsordningen skulle omröstning om detta betänkande ske under det innevarande sammanträdet.

°
° ° °

Begäran från PPE-gruppen om att avsluta debatten om konsekvenserna av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet genom inlämnandet av ett förslag till resolution som skulle tas upp till omröstning under sammanträdesperioden oktober III.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, som motiverade begäran, Monika Hohlmeier, som yttrade sig för begäran, och Birgit Sippel, som yttrade sig emot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (177 röster för, 208 röster emot, 5 nedlagda röster).

°
° ° °

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att på föredragningslistan skriva in en debatt om uttalandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Turkiet – massaker på civila i samband med en fredsdemonstration.

Talare: Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


13. Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (15–16 oktober 2015) (2015/2768(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Belder, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, et Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, David Borrelli för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, om tillträde till kammaren och den disciplinära åtgärd han underrättats om i enlighet med artiklarna 166 och 167 i arbetsordningen (talmannen bekräftade att åtgärden skulle tillämpas från och med följande måndag), Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Maria João Rodrigues, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Bernd Lucke, Pavel Telička, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, et Dimitrios Papadimoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Enrique Guerrero Salom, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, som även besvarade två frågor ("blått kort") från István Ujhelyi och David Coburn, Tanja Fajon, Paulo Rangel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Enrique Guerrero Salom, om det förfarande som är tillämpligt på frågor ("blått kort") (talmannen påminde om gällande bestämmelser), Birgit Sippel, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Anneliese Dodds, Alessandra Mussolini, Patrizia Toia, Kati Piri och Iliana Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Pervenche Berès.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (debatt)

Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris [2015/2112(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

Gilles Pargneaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Davor Ivo Stier (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Seán Kelly (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, och Matthias Groote för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Peter Liese, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Estefanía Torres Martínez, Linnéa Engström, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Krišjānis Kariņš, Miriam Dalli, Julie Girling, Fredrick Federley, Stefan Eck, Heidi Hautala, Roger Helmer, Michał Marusik, Giovanni La Via, Jude Kirton-Darling, Hans-Olaf Henkel, Tim Aker, Charles Goerens, Neoklis Sylikiotis, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Angélique Delahaye, Linda McAvan, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Ivo Belet, Seb Dance, Annie Schreijer-Pierik, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jo Leinen, Pavel Poc och José Inácio Faria.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Tibor Szanyi, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos och Claude Turmes.

Talare: Miguel Arias Cañete och Gilles Pargneaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 15.8 i protokollet av den 14.10.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

15. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


15.1. Åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaterna och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om fastställande av det datum då beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott får verkan [10506/2015 - C8-0193/2015- 2015/0807(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0352)


15.2. Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 6 till Europeiska unionens allmänna budget för 2015 – Egna medel: unionens förvaltningsfonder för externa åtgärder – Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation [11695/2015 - C8-0278/2015- 2015/2150(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0353)


15.3. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan, i enlighet med punkt 12 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning [COM(2015)0486 - C8-0292/2015- 2015/2253(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0354)


15.4. Förslag till ändringsbudget nr 7/2015: Hantera flyktingkrisen: omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2015 för budgetåret 2015, Flyktingkrisen: omedelbara finanspolitiska åtgärder enligt den europeiska migrationsagendan [12511/2015 - C8-0297/2015- 2015/2252(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0355)


15.5. Begäran om upphävande av Béla Kovács parlamentariska immunitet

Betänkande om begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet [2014/2044(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0356)


15.6. Utnämning av verkställande direktören för Efsi *** (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av verkställande direktör för Europeiska fonden för strategiska investeringar [N8-0073/2015 - C8-0304/2015- 2015/0901(NLE)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0292/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (Bilaga 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0357)


15.7. Utnämning av biträdande verkställande direktör för Efsi *** (omröstning)

Betänkande om förslaget till utnämning av biträdande verkställande direktören för Europeiska fonden för strategiska investeringar [N8-0074/2015 - C8-0305/2015- 2015/0902(NLE)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean Arthuis och Roberto Gualtieri (A8-0293/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (Bilaga 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0358)


15.8. Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (omröstning)

Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris [2015/2112(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0359)

Inlägg:

Anne-Marie Mineur föreslog en muntlig ändring efter punkt 80 som godkändes.


16. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


17. Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Konsekvenser av domstolens dom om ogiltigförklarande av det amerikanska Safe Harbour-beslutet (2015/2903(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marju Lauristin, Kostas Chrysogonos, Barbara Matera, Barbara Spinelli och Heinz K. Becker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2015/2869(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Louis Aliot för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Fabio Massimo Castaldo, Laurenţiu Rebega, Janusz Korwin-Mikke, Sandra Kalniete, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi, Ryszard Czarnecki och Urmas Paet.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Andrej Plenković, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Mircea Paşcu, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Marju Lauristin, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Zoltán Balczó och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000101/2015) från Claude Moraes, för LIBE- utskottet, till kommissionen: Antisemitism, islamofobi och hatpropaganda i Europa (2015/2848(RSP)) (B8-0765/2015)

Claude Moraes utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von Storch, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Afzal Khan, Gerard Batten för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Marijana Petir, Soraya Post, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă och Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Afzal Khan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Janusz Korwin-Mikke, Ivan Jakovčić, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av Korwin-Mikkes inlägg, Arne Gericke, Marek Jurek och Patricija Šulin.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

László Tőkés, Caterina Chinnici, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Janusz Korwin-Mikke, Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Zbigniew Kuźmiuk, Urmas Paet, Paloma López Bermejo, Konstantinos Papadakis, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Beatrix von Storch, Izaskun Bilbao Barandica, Zoltán Balczó, Stanislav Polčák och Notis Marias.


21. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gilles Pargneaux - A8-0275/2015
Jiří Pospíšil, Paloma López Bermejo, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins och Michaela Šojdrová.


22. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


23. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 2629 oktober 2015.


24. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gieseke, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Engström, Gabriel, Gierek, Herranz García, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Ruohonen-Lerner, Theocharous, Winkler Hermann, Woolfe


Bilaga 1 - Utnämning av verkställande direktör för Efsi

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.


Bilaga 2 - Utnämning av biträdande verkställande direktören för Efsi

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   

Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Pagazaurtundúa Ruiz, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström.

ECR:   

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Sernagiotto, Starbatty, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski.

EFDD:   

Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Valli, Winberg, Zanni, Zullo.

ENF:   

Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Chauprade, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra.

GUE/NGL:   

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, De Masi, Eck, Ernst, Forenza, González Peñas, Hazekamp, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

NI:   

Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Korwin-Mikke, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos.

PPE:   

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Ehler, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Florenz, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Maullu, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:   

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, Delvaux, De Monte, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Geringer de Oedenberg, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Nica, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:   

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy