Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

6. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията IMCO предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка (P6_TA(2009)0092(COR1)) на Регламент относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 март 2009 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P6_TA(2009)0092 (ОВ С 87 Е, 1.4.2010 г., стр. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Правна информация - Политика за поверителност