Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

6. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Η επιτροπή IMCO διαβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό (P6_TA(2009)0092(COR1)) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφαλείας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (EE L 200 της 31.7.2009, σ.1) (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Μαρτίου 2009 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού) P6_TA(2009)0092 (ΕΕ C 87 E της 1.4.2010, σ. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Το διορθωτικό διατίθεται στο Europarl για τη διάρκεια της παρούσας περιόδου συνόδου.

Σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό λογίζεται εγκριθέν, εκτός εάν υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές και εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου