Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

6. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie (P6_TA(2009)0092(COR1)) op Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PB L 200 van 31.7.2009, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 10 maart 2009 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P6_TA(2009)0092) (PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid