Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 26. októbra 2015 - Štrasburg

6. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor IMCO predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum (P6_TA(2009)0092(COR1)) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. marca 2009 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia P6_TA(2009)0092 (Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia