Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

6. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet IMCO hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse (P6_TA(2009)0092(COR1)) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 mars 2009 inför antagandet av ovannämnda förordning P6_TA(2009)0092 (EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 190) (COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy