Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 26. oktober 2015 - Strasbourg

7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden meddelte, at han onsdag den 28. oktober 2015 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Indlæg af Matt Carthy om den brand, der havde krævet ti ofre i et modtagelsesområde for irske rejsende i nærheden af Dublin den 10 oktober 2015, og om Tony Golden, som var død under udøvelse af sin funktion som medlem af de irske politistyrker den 11 oktober 2015. Matt Carthy anmodede om, at institutionens kondolance til ofrenes familier ville blive nævnt i nærværende protokol (formanden tog dette til efterretning).

Indlæg af João Ferreira for at spørge, ud fra hvilke kriterier Parlamentets tjenestegrene havde truffet beslutningerne om begrundelsen for uopsætteligheden af supplerende forespørgsler til skriftlig besvarelse stillet af medlemmerne (Formanden henviste til fortolkningen af forretningsordenens artikel 130, der var vedtaget på plenarmødet, og præciserede, at en analyse af spørgsmålet var undervejs).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik