Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Matt Carthy με θέμα την πυρκαγιά που είχε δέκα θύματα σε σταθμό παραμονής μετακινουμένων κοντά στο Δουβλίνο τον Οκτώβριο του 2015 και τον θάνατο του ιρλανδού αστυνόμου Tony Golden κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στις 11 Οκτωβρίου 2015. Ο Matt Carthy ζητεί να συμπεριληφθούν στα παρόντα πρακτικά τα συλλυπητήρια του Οργάνου στις οικογένειες των θυμάτων (Ο Πρόεδρος το σημειώνει).

Παρεμβαίνει ο João Ferreira για να ρωτήσει με ποια κριτήρια αποφασίζουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με το επείγον ή μη συμπληρωματικών ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης που καταθέτουν οι βουλευτές (Ο Πρόεδρος παραπέμπει στην ερμηνεία του άρθρου 130 του Κανονισμού, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, και δηλώνει ότι το ζήτημα τελεί υπό ανάλυση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου