Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 26 oktober 2015 - Straatsburg

7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mede woensdag 28 oktober 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy, over de brand op een opvangplek voor Travellers nabij Dublin waarbij op 10 oktober 2015 tien mensen het leven hebben gelaten, en over de Ierse politieman Tony Golden, die op 11 oktober 2015 in de uitoefening van zijn functie om het leven is gekomen. Matt Carthy vraagt dat het medeleven van het Parlement met de nabestaanden van de slachtoffers in de notulen wordt opgenomen (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira, om te vragen op grond van welke criteria de diensten van het Parlement besluiten of de door de leden ingediende aanvullende vragen met verzoek om schriftelijk antwoord al dan niet dringend zijn (de Voorzitter verwijst naar de door de plenaire vergadering goedgekeurde interpretatie van artikel 130 van het Reglement en verklaart dat deze kwestie wordt onderzocht).

Juridische mededeling - Privacybeleid