Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 26 października 2015 r. - Strasburg

7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 28 października 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (00060/2015/LEX - C8-0318/2015 - 2014/0213(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (00043/2015/LEX - C8-0311/2015 - 2014/0180(COD)).

°
° ° °

Głos zabrał Matt Carthy w sprawie pożaru, który w dniu 10 października 2015 r. spowodował dziesięć ofiar w obozowisku Podróżników Irlandzkich pod Dublinem, oraz w sprawie śmierci na służbie funkcjonariusza irlandzkiej policji Tony'ego Goldena w dniu 11 października 2015 r. Matt Carthy zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w niniejszym protokole kondolencji dla rodzin ofiar ze strony instytucji (przewodniczący przyjął to do wiadomości).

Głos zabrał João Ferreira z pytaniem, na jakich kryteriach opierają się decyzje służb Parlamentu dotyczące uzasadnienia pilnego charakteru składanych przez posłów dodatkowych pytań wymagających odpowiedzi pisemnej (przewodniczący odesłał do wykładni art. 130 Regulaminu zatwierdzonej na posiedzeniu plenarnym i uściślił, że trwa analiza tej kwestii).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności