Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

9. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000106/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

- (O-000107/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

- (O-000111/2015) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τη θερινή ώρα στην Ευρώπη (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

- (O-000114/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

- (O-000115/2015) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

- (O-000118/2015) που κατέθεσε ο Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

- (O-000121/2015) που κατέθεσε ο Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

- (O-000127/2015) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου