Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно безопасното използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS), обичайно познати като безпилотни летателни апарати (UAV) (2014/2243(INI)) - TRAN - Докладчик: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Доклад относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (2015/2052(INI)) - REGI - Докладчик: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 715/2007 и (EО) № 595/2009 по отношение на намаляване на емисиите от замърсителите, отделяни от пътните моторни превозни средства (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - ENVI - Докладчик: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - ECON - Докладчик: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - ENVI - Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Доклад относно политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (2014/2246(INI)) - REGI - Докладчик: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Доклад относно „Към подобрено регулиране на единния пазар“ (2015/2089(INI)) - IMCO - Докладчик: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Доклад относно стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (2014/2214(INI)) - REGI - Докладчик: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Доклад относно кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план и начините за укрепване на здравните системи в развиващите се страни с оглед на предотвратяването на бъдещи кризи (2014/2204(INI)) - DEVE - Докладчик: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Доклад относно Европейската гражданска инициатива (2014/2257(INI)) - AFCO - Докладчик: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Втори доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT - Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Доклад относно реформата на избирателното право на Европейския съюз (2015/2035(INL)) - AFCO - Докладчици: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - Докладчици: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Доклад относно проекта на директива на Съвета за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - ECON - Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - LIBE - Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - LIBE - Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - LIBE - Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - ENVI - Докладчик: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - ECON - Докладчик: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Доклад относно европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. (2015/2210(INI)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - JURI - Докладчик: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - IMCO - Докладчик: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - ITRE - Докладчик: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Правна информация - Политика за поверителност