Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 26. října 2015 - Štrasburk

10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření vrámci Evropského programu pro migraci (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- Zpráva o bezpečném využívání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), obecně známých jako bezpilotní vzdušné prostředky, v oblasti civilního letectví (2014/2243(INI)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Zpráva o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování článku 23 nařízení o společných ustanoveních (2015/2052(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009, pokud jde o snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru, jménem Evropské unie (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích vztahujících se na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdných strojích (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Zpráva o politice soudržnosti a přezkumu strategie Evropa 2020 (2014/2246(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Zpráva o cestě k lepší regulaci jednotného trhu (2015/2089(INI)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Zpráva o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region (2014/2214(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Zpráva o krizi v souvislosti s virem Ebola: poučení do budoucna a jak zlepšit systémy zdravotní péče v rozvojových zemích s cílem předejít budoucím krizím (2014/2204(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Zpráva o evropské občanské iniciativě (2014/2257(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Zpráva o reformě volebních právních předpisů Evropské unie (2015/2035(INL)) - výbor AFCO - Zpravodajky: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajky: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se zrušuje směrnice Rady 2003/48/ES (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - výbor ECON - Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Polskem (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Belgii (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů se Švédskem (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 (2015/2210(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k nařízení Evropské parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Právní upozornění - Ochrana soukromí