Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 26. oktober 2015 - Strasbourg

10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forlængelse af mandatperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart (2014/2243(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Betænkning om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser (2015/2052(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår nedbringelse af forurenende emissioner fra vejkøretøjer (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Betænkning Samhørighedspolitikken og midtvejsrevisionen af Europa 2020-strategien (2014/2246(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Betænkning om fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked (2015/2089(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Betænkning om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (2014/2214(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Betænkning om ebola-krisen: Den lære, der må drages på lang sigt, og hvordan sundhedsvæsenet i udviklingslande kan styrkes for at forebygge fremtidige kriser (2014/2204(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Betænkning om det europæiske borgerinitiativ (2014/2257(INI)) - AFCO udvalg - Ordfører: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Betænkning om Reform af valgloven i Den Europæiske Union (2015/2035(INL)) - AFCO udvalg - Ordførere: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG udvalg - Ordførere: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Betænkning udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Betænkning om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 (2015/2210(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik