Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 26. listopada 2015. - Strasbourg

10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih mjera Europskog migracijskog programa (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

LIBE

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Produljenje mandata predsjednika Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o sigurnoj upotrebi zrakoplovnih sustava na daljinsko upravljanje (RPAS), opće poznatih kao bespilotne letjelice, u civilnom zrakoplovstvu (2014/2243(INI)) - TRAN - : Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Izvješće o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i dobrom ekonomskom upravljanju: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama (2015/2052(INI)) - REGI - : José Blanco López (A8-0268/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Uredbe (EZ) br. 595/2009 u pogledu smanjenja emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - ENVI - : Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Izvješće o nacrtu odluke Vijećao sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o mjerama istovrijednim onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata na štednju (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - ECON - : Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - ENVI - : Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Izvješće o kohezijskoj politici i reviziji strategije Europa 2020. (2014/2246(INI)) - REGI - : Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Izvješće o temi Ususret boljem reguliranju jedinstvenog tržišta (2015/2089(INI)) - IMCO - : Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Izvješće o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju (2014/2214(INI)) - REGI - : Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Izvješće o krizi uzrokovanoj ebolom: dugoročne pouke i rješenja za jačanje zdravstvenih sustava u zemljama u razvoju s ciljem sprečavanja budućih kriza (2014/2204(INI)) - DEVE - : Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća ARTEMIS za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Izvješće o europskoj građanskoj inicijativi (2014/2257(INI)) - AFCO - : György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013. (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT - : Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Izvješće o reformi izbornog zakona Europske unije (2015/2035(INL)) - AFCO - : Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - BUDG - : José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - ECON - : Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Belgiji (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Švedskoj (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - LIBE - : Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - ENVI - : Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - ECON - : Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. (2015/2210(INI)) - ECON - : Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - PECH - : Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - JURI - : António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - IMCO - : Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - ITRE - : Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti