Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 26. oktober 2015 - Strasbourg

10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) (N8-0078/2015 - C8-0313/2015 - 2015/0903(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (N8-0079/2015 - C8-0314/2015 - 2015/0904(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

- Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva (2014/2243(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

- Poročilo o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah (2015/2052(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: José Blanco López (A8-0268/2015)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil (COM(2014)0028 - C7-0027/2014 - 2014/0012(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Albert Deß (A8-0270/2015)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)) - Odbor ECON - Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

- Poročilo o kohezijski politiki in pregledu strategije Evropa 2020 (2014/2246(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

- Poročilo Boljšim predpisom enotnega trga naproti (2015/2089(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015)

- Poročilo o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo (2014/2214(INI)) - Odbor REGI - Poročevalec: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

- Poročilo o krizi zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize (2014/2204(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Charles Goerens (A8-0281/2015)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja ARTEMIS za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

- Poročilo o evropski državljanski pobudi (2014/2257(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: György Schöpflin (A8-0284/2015)

- Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

- Poročilo o reformi volilne zakonodaje Evropske unije (2015/2035(INL)) - Odbor AFCO - Poročevalke: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen (A8-0286/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalke: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez (A8-0298/2015)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Poljskem (09989/2015 - C8-0195/2015 - 2015/0806(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Belgiji (10029/2015 - C8-0196/2015 - 2015/0805(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Švedskem (10027/2015 - C8-0197/2015 - 2015/0804(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme (COM(2015)0177 - C8-0107/2015 - 2015/0093(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A8-0306/2015)

- Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015 (2015/2210(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 - 2014/0213(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije (09375/1/2015 - C8-0166/2015 - 2011/0901B(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (09173/3/2015 - C8-0281/2015 - 2013/0246(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov