Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 26 октомври 2015 г. - Страсбург

11. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на третата месечна сесия през октомври 2015 г. (PE 570.418/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник и Сряда

Със съгласието на политическите групи, Председателят предложи следните две промени:

Изявленията на Заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Израел и Палестина (точка 105 от Окончателния проект на дневен ред) и относно положението в южен Судан (точка 93 от Окончателния проект на дневен ред) ще бъдат преместени по-рано от сряда следобед на вторник следобед, след разискването на бюджета.

Разискванията относно изявлението на Комисията на тема "Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“" (точка 96 от Окончателния проект на дневен ред) и относно доклада Renato Soru на тема "Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа" (A8-0120/2015) (точка 53 от Окончателния проект на дневен ред) ще бъдат отложени от вторник следобед за сряда вечерта, точно преди разискването на изявлението на Комисията на тема "Достъп на МСП до финансиране" (точка 94 от Окончателния проект на дневен ред).

Парламентът изрази своето съгласие с тези промени.

Изказа се Paul Rübig, за да поиска времето за гласуване в четвъртък да бъде изместено с половин час по-рано.

°
° ° °

Искане от страна на групата PPE за вписване в дневния ред на следобеда едно изявление на Заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Грузия, по-конкретно положението на телевизионната станция Rustavi 2, с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, който обоснова искането, и Heidi Hautala, против искането.

С електронно гласуване (122 гласа „за“, 168 гласа „против“, 35 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

Искане от страна на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на следобеда едно изявление на Заместник-председателя на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно "40 години след Зеления марш в Западна Сахара".

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, Philippe Lamberts, който предложи разискването да се състои през следващата месечна сесия в Брюксел, и Cristian Dan Preda, против искането на GUE/NGL.

Lola Sánchez Caldentey изрази съгласие с предложението на Philippe Lamberts. Председателят прикани Gabriele Zimmer, председател на групата GUE/NGL, да внесе предложение за това на следващото заседание на Председателския съвет.

Четвъртък

Парламентът одобри предложението на Paul Rübig. Във връзка с това времето за гласуване в четвъртък ще бъде преместено с половин час по-рано и предхождащите го разисквания ще бъдат съкратени с половин час.

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo и Anne Sander.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност