Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

11. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Οκτωβρίου III (PE 570.418/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη και Τετάρτη

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές Ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής δύο τροποποιήσεις:

Οι δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη (σημείο 105 του ΤΣΗΔ) και σχετικά με την κατάσταση στο Νότιο Σουδάν(σημείο 93 του ΤΣΗΔ), μετατίθενται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Τρίτη το απόγευμα, πριν από τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού.

Οι συζητήσεις σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής "Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020"" (σημείο 96 του ΤΣΗΔ) και την έκθεση Renato Soru με τίτλο "Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων" (A8-0120/2015) (σημείο 53 του ΤΣΗΔ) μετατίθενται από την Τρίτη το απόγευμα στην Τετάρτη το βράδυ, ακριβώς πριν από τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής "Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης" (σημείο 94 του ΤΣΗΔ).

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig, για να ζητήσει να μετατεθεί η ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης μισή ώρα νωρίτερα.

°
° ° °

Αίτημα της Ομάδας PPE να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη Γεωργία, και συγκεκριμένα την κατάσταση του τηλεοπτικού σταθμού Rustavi 2, με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Heidi Hautala, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (122 υπέρ, 168 κατά, 35 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα "Η Πράσινη Πορεία στη Δυτική Σαχάρα, σαράντα χρόνια μετά".

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts, ο οποίος προτείνει να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση κατά την επόμενη περίοδο συνόδου στις Βρυξέλλες, και Cristian Dan Preda, κατά του αιτήματος της GUE/NGL.

Η Lola Sánchez Caldentey δηλώνει ότι συμφωνεί με την πρόταση του Philippe Lamberts. Ο Πρόεδρος καλεί την Gabriele Zimmer, επικεφαλής της Ομάδας GUE/NGL, να καταθέσει σχετική πρόταση στην επόμενη διάσκεψη των προέδρων.

Πέμπτη

Το Σώμα εκφράζει τη συναίνεσή του στην πρόταση του Paul Rübig. Η ώρα των ψηφοφοριών θα μετατεθεί επομένως μισή ώρα νωρίτερα, οι δε συζητήσεις που προηγούνται θα μειωθούν ανάλογα.

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo και Anne Sander.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου