Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 26 oktober 2015 - Strasbourg

11. Arbetsplan
Fullständigt förhandlingsreferat

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden oktober III (PE 570.418/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag och onsdag

I överenskommelse med de politiska grupperna föreslog talmannen följande två ändringar:

Uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Israel och Palestina (punkt 105 i PDOJ) och om situationen i Sydsudan (punkt 93 i PDOJ) skulle flyttas från onsdagseftermiddagen till tisdagseftermiddagen och läggas in efter debatten om budgeten.

Debatterna om uttalandet från kommissionen om "Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin" (punkt 96 i PDOJ) och om betänkandet av Renato Soru om "Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering" (A8-0120/2015) (punkt 53 i PDOJ) skulle flyttas från tisdagseftermiddagen till onsdagskvällen och läggas in precis före debatten om uttalandet från kommissionen om "Tillgång till finansiering för små och medelstora företag" (punkt 94 i PDOJ).

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Talare: Paul Rübig begärde att torsdagens omröstning skulle tidigareläggas en halvtimme.

°
° ° °

PPE-gruppen begärde att man på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde skulle föra upp ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Georgien, särskilt situationen för tv-stationen Rustavi 2, med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen motiverade begäran; Heidi Hautala motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (122 röster för, 168 röster emot, 35 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde att skulle föra upp ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om 40-årsdagen av den s.k. gröna marschen i Västsahara.

Talare: Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen motiverade begäran; Philippe Lamberts föreslog att denna debatt skulle hållas under följande sammanträdesperiod i Bryssel; Cristian Dan Preda uttalade sig mot begäran från GUE/NGL-gruppen.

Lola Sánchez Caldentey uttryckte sitt stöd för Philippe Lamberts förslag; talmannen uppmanade Gabriele Zimmer (gruppledare för GUE/NGL-gruppen) att lägga fram ett sådant förslag vid nästa sammanträde för talmanskonferensen.

Torsdag

Parlamentet samtyckte till Paul Rübigs förslag. Tordagens omröstning skulle därmed tidigareläggas en halvtimme, och de föregående debatterna skulle således också kortas ned.

Talare: Fabio Massimo Castaldo och Anne Sander.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy