Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0076(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0361

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας *- Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών * - Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις: κατάργηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0306/2015)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

Ο Markus Ferber (εισηγητής) παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Οι Elisa Ferreira (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jeppe Kofod) και Molly Scott Cato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ivana Maletić, Hugues Bayet, Bernd Lucke, Michael Theurer, Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, Luděk Niedermayer, Olle Ludvigsson, Pirkko Ruohonen-Lerner, Sylvie Goulard και Fabio De Masi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, Othmar Karas και Tom Vandenkendelaere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Romana Tomc, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Μαρία Σπυράκη και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Markus Ferber, Peter Simon (αναπληρώνοντας τον εισηγητή Jeppe Kofod) και Molly Scott Cato.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015, σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015 και σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου