Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0297/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0297/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0366

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

13. Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

Η Birgit Collin-Langen παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Daniel Dalton, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Maria Grapini και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Dubravka Šuica και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Birgit Collin-Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου