Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0284/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0284/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0382

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [2014/2257(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

Ο György Schöpflin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sylvia-Yvonne Kaufmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pál Csáky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Dubravka Šuica, Claudia Tapardel, Νότης Μαριάς, Pascal Durand, Milan Zver, Marlene Mizzi και Arne Gericke.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Ramón Jáuregui Atondo, Branislav Škripek, João Ferreira, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και György Schöpflin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου